Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały na XVI sesję

Uchwała Nr ……………… Rady Gminy w Poświętnem z dnia ……………………. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Poświętne uchwalonym uchwałą Nr VII/43/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 (...)

Uchwała Nr ………………
Rady Gminy w Poświętnem
z dnia …………………….w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Poświętne uchwalonym uchwałą Nr VII/43/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poświętne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:


§ 1

1. W związku ze zmianą obszaru Gminy Poświętne poprzez włączenie sołectwa Cięciwa do Gminy Wołomin, zmienia się załącznik Nr 1do Statutu Gminy Poświętne zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. W załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Poświętne uchwalonego uchwałą Nr VII/43/2003 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 25 września 2003r w ust. 2 wykreśla się wyraz: „Cięciwa”.
3. Pozostałe zapisy załącznika nr 3 pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Metadane

Data publikacji : 23.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry