Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Uchwały Nr//06 w sprawie wysokości podatku od środków transportowych

UCHWAŁA Nr II/   /06
Rady Gminy Poświętne
z dnia 6 grudnia 2006r.
 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
                             
                    
                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) – Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:
 
1.    od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a)    od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                  - 500,00 zł,
b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                - 500,00 zł,
c)    powyżej 9 ton a poniżej 12 ton                    - 750,00 zł.
 
2.    od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)    równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi  dwie                                     -    960,00 zł,
- o liczbie osi trzy                                       -   1020,00 zł,
- o liczbie osi cztery i więcej                         -   1654,00 zł.
 
3.    od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a)    równej lub wyższej niż 12 ton:
 - o liczbie osi dwie                                             - 1252,00 zł,
 - o liczbie osi trzy                                              - 1580,00 zł.
             b) równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 29 ton,
-o licznie osi cztery i więcej                                  - 1 653,68 zł,
             c) od 29 ton, o liczbie osi cztery i więcej   -  2 452,80 zł.
 
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
    a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton                          - 750,00 zł,
    b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton                             - 970,00 zł,
    c) od 9 ton i poniżej 12 ton                                - 970,00 zł.
 
5.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)    równej lub wyższej niż 12 ton:
                    -o liczbie osi  dwie                 - 1 414,00 zł,
 -o liczbie osi  trzy i więcej                          - 1 724,00zł.
 
6.    od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)    nie mniej niż 12 ton i poniżej  31 ton           -    919,23 zł,
-o liczbie osi dwie                   
b)    od 31 ton                                                 -  1 930,00 zł
                  o liczbie osi dwie                                                                                   
c)    nie mniej niż 12 ton i poniżej 40 ton                                    -   1 724,00 zł
-o liczbie osi  trzy i więcej
              d) od 40 ton                                                                    -    2  500,00 zł
                  - o liczbie osi trzy i więcej  
7.    od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
                   - od 7 ton i poniżej 12 ton                                 -     200,00 zł.                    
 
 8.od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a)    równej lub wyższej niż 12 ton
-o liczbie osi jedna                                        -    320,00 zł,
-o liczbie osi  dwie                                         - 1150,00 zł,
-o liczbie osi  trzy  i więcej                            -      944,00 zł.
 
9.od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
              a) równej lub wyższej niż 12 ton:
-o liczbie osi jedna                                     - 562,00 zł,
b)    od 12 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi dwie                                      - 1447,84 zł,
c)    powyżej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie                                     - 1699,87 zł,
d)    równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi  trzy i więcej                         - 1282,00 zł.
 
10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej  niż 30 miejsc                               -    600,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                 - 1200,00 zł.
 
§ 2
 
Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek budżetowych Gminy i stanowiące ich własność, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art.8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4
 
Traci moc Uchwała Nr XX/121/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
                                                        § 5
        
1.      Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i obowiązuje w 2007 r.
 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 04.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rady Gminy

Opcje strony

do góry