Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie powolania Zespołu Szkolno Przeszkolnego w Nowych Ręczajach

Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia .................... 2010 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowych Ręczajach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 62 ust. 1-4 i 5b w związku z art. 5c pkt

1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z późniejszymi

zmianami) oraz art.12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009

r. Nr 157, poz 1240) po uzyskaniu opinii Rad Pedagogicznych Samorządu Przedszkola w Nowych Ręczajach

oraz Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2010 r. łączy się Samorządowe Przedszkole w Nowych Ręczajach i Szkołę Podstawową

im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach w Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach, zwany

dalej Zespołem.

Akt założycielski Zespołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadaje się Zespołowi Statut, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zespół przejmuje wszelkie należności i zobowiązania a także mienie połączonych jednostek, które staje się

w całości mieniem Zespołu. Pracownicy połączonych jednostek stają się pracownikami Zespołu.

§ 4.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajch jest jednostką budżetową Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy poświętne.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Id: PPEVR-BSDVJ-KFXZI-TPRKW-TXTBR. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 w związku z art. 62 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

tworzy się z dniem 1 września 2010 r.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY w Nowych Ręczajch 20A 05-326 Poświętne

1. W skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego wchodzą:

- Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach 20A

- Samorządowe Przedszkole w Nowych Ręczajach 20A

2. Obwód Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowych Ręczajach obejmuje swoim zasięgiem:

- dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach

- obwód całej Gminy Poświętne dla Samorządowego Przedszkola w Nowych Ręczajach

Id: PPEVR-BSDVJ-KFXZI-TPRKW-TXTBR. Projekt Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowych Ręczajach

Opracowany na podstawie art.60 ust. 1 w związku z art. 58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi

zmianami)

Określenia

1. Ilekroć w statucie jest mowa o Zespole - należy przez to rozumieć

,,Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach"

2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o ustawie o systemie oświaty należy przez to rozumieć ustawę

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

z późniejszymi zmianami).

3. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wojska

Polskiego

4. Ilekroć w statucie jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole

w Nowych Ręczajach

5. Ilekroć jest mowa o statucie należy przez to rozumieć Statut Zespołu.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach

2. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Nowych Ręczajach 20A 05-326 Poświętne

§ 2.

1. Obwód szkoły stanowią miejscowości: Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Kolno, Czubajowizna, Nadbiel

2. Dla Samorządowego Przedszkola wyznacza się obwód całej Gminy Poświetne.

§ 3.

1. W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wchodzą następujące jednostki:

1) sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach

2) Samorządowe Przedszkole w Nowych Ręczajach, w którym dzieci realizują obowiązkowe

przygotowanie przedszkolne.

2. Bazę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą stanowi baza jednostek wchodzących w skład Zespołu.

§ 4.

1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Poświętne

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Mazowiecki Kurator Oświaty

w Warszawie

Id: PPEVR-BSDVJ-KFXZI-TPRKW-TXTBR. Projekt Strona 2

3. 1.Jednostki wchodzące w skład Zespołu zachowują dotychczasowe statuty, pod warunkiem, że nie są one

sprzeczne z zapisami niniejszego statutu.

Rozdział 2.

Cele i zadania

§ 5.

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej postawie aktów

wykonawczych oraz innych obowiązujących uregulowań prawnych koncentrując się na prowadzeniu

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. Statuty jednostek wchodzących w skład Zespołu szczegółowo precyzują cele, zadania i sposób ich

realizacji.

Rozdział 3.

Organy Zespołu

§ 6.

1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców jednostek wchodzących w skład

Zespołu.

2. Rady pedagogiczne działają w ramach swoich kompetencji stanowiących i wydawania opinii w sprawach

zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

3. Rady pedagogiczne działają w oparciu o swoje regulaminy.

4. Rady pedagogiczne jednostek wchodzących w skład Zespołu są niezależne od siebie i podlegają w ramach

nadzoru pedagogicznego dyrektorowi Zespołu.

5. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu,

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach

3) Rada Pedagogiczna Samorządowego Przedszkola w Nowych Ręczajach

4) Rada Rodziców Szkoły

5) Rada Rodziców Przedszkola

6) Samorząd Uczniowski szkoły

§ 7.

Kompetencje organów Zespołu określonych w § 6 ust. 5 pkt 2-6 określają statuty Szkoły i Przedszkola.

§ 8.

1. Dyrektor Zespołu realizuje zadania w odniesieniu do Zespołu.

2. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu oraz reprezentuje go na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów

i dzieci poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich

prawidłowe wykorzystanie,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez Zespół,

Id: PPEVR-BSDVJ-KFXZI-TPRKW-TXTBR. Projekt Strona 3

7) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu kompetencji przeprowadzonego w Zespole

8) stwarza warunki do działania w Zespole dla: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,

w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i wzbogacanie

form działalności dydaktycznej i opiekuńczej,

9) wykonuje inne zadania wynikające z ustawy i przepisów szczególnych,

10) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk

pedagogicznych.

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem dla zatrudnionych w szkołach i przedszkolu nauczycieli

i pracowników niebędących nauczycielami, w szczególności:

1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom

niepedagogicznym,

3) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych w sprawach odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień dla nauczycieli i pracowników Zespołu,

4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radami pedagogicznymi, radami

rodziców i samorządami uczniowskimi jednostek wchodzących w skład Zespołu.

5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony przez niego nauczyciel jednostki

oświatowej wchodzącej w skład Zespołu.

Rozdział 4.

Organizacja pracy Zespołu

§ 9.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w Zespole określa arkusz organizacyjny

Zespołu opracowany wg zasad określonych w Statutach jednostek wchodzących w skład w Zespołu

i zatwierdzony przez organ prowadzący Zespół.

2. Zasady rekrutacji dzieci i uczniów do jednostek wchodzących w skład Zespołu określa rozporządzenie

MEN w sprawie warunków i przyjęć uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia

z jednego typu szkół do innych oraz statuty tych jednostek.

3. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest wg zasad ustalonych w statutach tych

jednostek.

4. W Zespole zatrudnia się: dyrektora, nauczycieli oddziałów szkoły podstawowej i przedszkola oraz

pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

5. Zasady zatrudniania i wynagradzania osób, o których mowa w pkt. 4 regulują odrębne przepisy.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

§ 10.

1. 1.Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla szkoły podstawowej i przedszkola o następującej treści:

,,Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach"

2. Pieczęcie urzędowe jednostek wchodzących w skład Zespołu nie zawierają nazwy tego Zespołu.

3. Tablice i stemple jednostek zawierają nazwę:

,,Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowych Ręczajach" oraz nazwę jednostki wchodzącej w skład Zespołu.

4. Zespół gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

6. Zespół może posiadać własny sztandar, godło, logo oraz ceremoniał szkolny.

Id: PPEVR-BSDVJ-KFXZI-TPRKW-TXTBR. Projekt Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Poświętne

z dnia .................... 2010 r.

W oparciu o art. 62 utawy z dnia 7 września 1991 roku pod obrady Rady Gminy przedkłada się projekt

uchwały dotyczący utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowych Ręczajach 20A, w którego

skład weszłyby: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach oraz Samorządowe

Przedszkole w Nowych Ręczajach.

Propozycja połączenia w zespół szkoły podstawowej i przedszkola jest wynikiem wspólnej bazy lokalowej

i ma na celu usprawnienie funkcjonowania i zarządzania tymi szkołami.

Do projektu uchwały załączaony został akt założycielski oraz projekt statutu Zespołu Szkolno -

Przedszkolnego. Zgodnie z projektem aktu założycielskiego siedzibą Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jest

siedziba Szkoły Podstawowej w Nowych Reczajach 20A, szkoła zachowuje wcześniej ustalony obwód

szkolny, natomiast Samorządowe Przedszkole będzie obejmowało teren całej Gminy Poświętne.

Jednocześnie w oparciu o art. 62 ust. 3 i 5b akt założycielski został pozytywnie zakceptowany przez Radę

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach oraz Radę Pedagogiczną Samorządowego

Przedszkola w Nowych Ręczajach.

Metadane

Data publikacji : 05.08.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa Rada Gminy

Opcje strony

do góry