Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1620,Podjecie-uchwaly-w-sprawie-zmianiajacej-uchwale-Nr-X6404.html
2022-01-19, 03:37

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podjęcie uchwały w sprawie zmianiającej uchwałę Nr X/64/04

 

UCHWAŁA Nr  XXI/  /09

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia  16 grudnia 2009r.

                                                       

 zmieniająca uchwałę Nr X/64/04 Rady Gminy w Poświętnem dnia 22 marca 2004r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych  do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne, zmieniona uchwałą  Nr XXIII/138/06 z dnia 29 czerwca  2006r          i uchwałą  Nr VI/24/07 z dnia 30 marca 2007r.

        Na  podstawie  art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz.230 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust.2  pkt 15 i art.40- ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm. ) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje :

§ 1

W  § 1  uchwały wyrazy: „19 punktów” zastępuje  się wyrazami:    „ 20 punktów”

§ 2

Pozostałe  zapisy  uchwały  pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega  publikacji w Dzienniku Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego.

 

                                                                                             

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Siwak
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony