Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1584,Projekt-uchwaly-w-sprawie-staek-podaku-od-nieruchumosci.html
2022-01-27, 01:16

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie staek podaku od nieruchumości

 

                          Projekt

 

UCHWAŁA  Nr  -------------

 

RADY  GMINY POŚWIĘTNE


z  dnia  ----------------  2009r.

 

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

                

 

                          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40  ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  ( Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.)  art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  Nr 121,  poz. 844 z późn. zm.) oraz  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M. P. Nr 52, poz.742) – Rada Gminy  Poświętne uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości  zgodnie z załącznikiem  do uchwały.

 

§ 2

 

 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1)    budynki mieszkalne lub ich części o powierzchni użytkowej do

     300 m2 ;

2)    budynki i grunty po zlewniach mleka;

3)    budynki i grunty  związane  z ochroną przeciwpożarową;

4)    budynki i grunty  zajęte  na działalność  w zakresie ochrony zdrowia

5)    grunty oznaczone w ewidencji gruntów symbolem „dr” ( droga) będące w posiadaniu osób fizycznych;

 

 

 

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 4

 

 

Traci moc uchwała Nr XV/78/08 Rady Gminy w Poświętnem z dnia         14 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

 

§ 5

 

1.   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i obowiązuje w 2010r.

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony