Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/1232,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-przyznawania-nauczcielskiego-doda.html
2022-01-19, 02:29

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczcielskiego dodatlu mieszkaniowego

                                                                    PROJEKT

 

UCHWAŁA Nr XVI/   /08

RADY GMINY  POŚWIĘTNE

z dnia     grudnia  2008r

 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 3 i 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia   26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Zarządem Oddziału ZNP w Wołominie – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr X/54/07 Rady Gminy w Poświętnem z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Hanna Siwak Rada Gminy

Opcje strony