Rok 2019

Powierzchniowe jednokrotne utrwalenie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

ZP.5520.20.2019

Zapytanie ofertowe

 

 

Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

 

„Powierzchniowe jednokrotne utrwalenie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej położonych na terenie Gminy Poświętne polegające na jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

 

 1. Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi.
 2. Skropienie oczyszczonej nawierzchni drogi lepiszczem (emulsją).
 3. Rozsypanie nowego kruszywa - grysu o odpowiednio dobranej frakcji i zagęszczenie.

 

 1. Wielkość robót ustalana będzie na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego w zakresie utrwalenia powierzchniowego nawierzchni dróg.

 

 1. W ofercie należy podać cenę jednostkową za wykonanie 1 m2 jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia drogi o nawierzchni bitumicznej, przy założeniu wykonania za daną cenę jednostkową co najmniej 1000 m2.

 

 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr. 63, poz. 735) oraz wszelkimi niezbędnymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, obowiązującymi standardami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

 

 1. Roboty należy prowadzić umożliwiając dojścia i dojazd mieszkańcom do przyległych posesji.

 

 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia w ruchu drogowym oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót.

 

 1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

 

 1. Na roboty objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót.

 

 1. W cenie oferty należy ująć koszty oznakowania i zabezpieczenia budowy na czas trwania robót.

 

 1. Termin realizacji zamówienia będzie każdorazowo ustalany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie zlecania do powierzchniowego utrwalenia danego odcinka drogi.

 

 1. Kryteria oceny oferty: Cena – 100%

 

 1. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać do dnia 24.04.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl

 

 1. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania;

 

 1. oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

 

 1. ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy napisać OFERTA NA „Powierzchniowe jednokrotne utrwalenie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”, bądź wysłać elektronicznie na adres e-mail sekretariat@ugposwietne.pl , a w tytule wiadomości należy wpisać „OFERTA NA „Powierzchniowe jednokrotne utrwalenie dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej”.

 

 1. Istotne warunki zamówienia:

 

 1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

 1. Zaproszenie to ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

 

 1. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku otrzymania korzystnej oferty w zakresie wykonania w/w zadania

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Mariusz Białek - tel. (25) 752-03-90 wew. 24.

 

 1. Urząd Gminy w Poświętne  pracuje w godzinach:

 

 • poniedziałek – piątek od 7:30  do  15:30.

 

 • wtorek: od 10:00 do 19:00.

 

 1. Załączniki:

 

Formularz oferty – Załącznik Nr 1.

               

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Data publikacji 17.04.2019

Rejestr zmian
Autor : Mariusz Białek

Osoba publikująca: Mariusz Białek


Statystyka strony: 1440 wizyt