Urząd Gminy Poświętne

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki, hydrologii, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działce o nr ew. 674/7 obręb Ręczaje Polskie oddziałującej szkodliwie na działkę o nr ew. 677 obręb Ręczaje Polskie

 

ZP.6331.1.2019

Poświętne dn. 01.03.2019 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

 

 

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki, hydrologii, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie na działce o nr ew. 674/7 obręb Ręczaje Polskie oddziałującej szkodliwie na działkę o nr ew. 677 obręb Ręczaje Polskie”

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie geologii, hydrogeologii, geotechniki, hydrologii posiadającego stosowne uprawnienia.

 

 1. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie czy działanie właścicieli nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 674/7 obręb Ręczaje Polskie, w postaci utwardzenia drogi wewnętrznej, doprowadziło do naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla nieruchomości sąsiedniej o nr ew. 677 obręb Ręczaje Polskie, w myśl art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku stwierdzenia zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla sąsiedniego gruntu, opinia/ekspertyza powinna zawierać propozycję sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie.

 

 1. Opracowanie powinno zawierać:

 

 1. opis istniejącego stanu wody na gruncie;

 

 1. dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie;

 

 1. wyniki badania gruntu na działkach o nr ew. 674/7 i 677 obręb Ręczaje Polskie;

 

 1. czy nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie i czym jest spowodowana;

 

 1. czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych i roztopowych, z powodu utwardzenia drogi wewnętrznej;

 

 1. wskazanie sprawcy zmiany stanu wody na gruncie;

 

 1. na czym polega zmiana stanu wody na gruncie, czy spowodowała szkody na działce o nr ew. 677 obręb Ręczaje Polskie;

 

 1. czy dochodzi do zalewania działki o nr ew. 677 obręb Ręczaje Polskie i co jest tego przyczyną;

 

 1. wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, określenie położenia działki o nr ew. 674/7 obręb Ręczaje Polskie w stosunku do działki o nr ew. 677 obręb Ręczaje Polskie;

 

 1. wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działki o nr ew. 674/7, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych;

 

 1. wnioski i zalecenia, w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeżeli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego działki o nr ew. 674/7 to powinny wskazywać jednoznacznie jaki był stan poprzedni na działce.

 

 1. W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały
  prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg postępowania, udzielając wszelkich posiadanych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.

 

 1. W trakcie przygotowywania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron i organów do zadawania pytań dotyczących ekspertyzy. W związku z powyższym przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwiającej sporządzenie ekspertyzy/opinii, powinno być dokonane po uprzednim pisemnym zawiadomieniu stron postępowania.

 

 1. Zamawiający może żądać uzupełnienia w formie pisemnej przedmiotowej ekspertyzy o wyjaśnienia lub odpowiedzi na ewentualne uwagi wniesione w toku prowadzonego postępowania przez strony postępowania lub organ, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej opinii.

 

 1. Wraz z podpisaniem umowy, Wykonawca zostanie powołany na biegłego w przedmiocie toczącego się postępowania.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Poświętne ww. opinię w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej.

 

 1. W przypadku ewentualnego uchylenia decyzji wydanej w oparciu o przedmiotową ekspertyzę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy ustosunkowania się w formie pisemnej, do stanowiska organu odwoławczego i sporządzenia opinii uzupełniającej.

 

 

 

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia.

 

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi do 60 dni od daty podpisania umowy.

 

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie (np. niekorzystne warunki atmosferyczne), może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie pisemnie sporządzonego aneksu do umowy.

 

 1. Kryteria oceny oferty:

 

Cena – 100%

 

 1. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne lub elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@ugposwietne.pl

 

 1. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

 

 1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania;

 

 1. oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

 

 1. ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, na której należy napisać „OFERTA NA Wykonanie ekspertyzy/opinii działka nr ew. 674/7 obręb Ręczaje Polskie, bądź wysłać elektronicznie na adres e-mail sekretariat@ugposwietne.pl , a w tytule wiadomości należy wpisać „OFERTA NA Wykonanie ekspertyzy/opinii działka nr ew. 674/7 obręb Ręczaje Polskie.

 

 1. Istotne warunki zamówienia:

 

 1. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności w przypadku, gdy wartość ofert przekroczy wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

 

 1. Niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

 

 1. Zaproszenie to ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.

 

 1. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku otrzymania korzystnej oferty w zakresie wykonania w/w zadania

 

 1. Dodatkowe informacje:

 

 1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

 

 • Barbara Wilczak - tel. (25) 752-03-90 wew. 20.

 

 1. Urząd Gminy w Poświętne  pracuje w godzinach:

 

 • poniedziałek – piątek od 7:30  do  15:30.

 

 • wtorek: od 10:00 do 19:00.

 

 1. Załączniki:

 

 1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

 

 1. Projekt umowy – Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.

 

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Białek
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Białek

Opcje strony

do góry