Urząd Gminy Poświętne

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: „ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE”.

Poświętne, dnia 11.01.2019 r.

GMINA POŚWIĘTNE

UL. KRÓTKA 1

05-326 POŚWIĘTNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Na wykonanie usługi: „ODBIÓR, TRANSPORT I UTYLIZACJA PADŁYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE”.

 

Gmina Poświętne, reprezentowana przez Wójta Gminy Poświętne, zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 30.000 euro i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Dane Zamawiającego:

 Nazwa            Gmina Poświętne

 Adres Urząd Gminy Poświętne

            ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

            woj. mazowieckie

powiat wołomiński

Telefon                                   tel.  + 48 (25) 752 03 90

Faks                                        fax. + 48 (25) 752 03 90 w. 16

Poczta elektroniczna               rolnictwo3@ugposwietne.pl, przetargi@ugposwietne.pl

NIP Gminy                             1251627895

REGON Gminy                      711582693

Strona internetowa                  www.ugposwietne.pl

BIP                                         https://poswietne.bip-e.pl/

Znak (numer referencyjny)

postepowania                          ZP. 6140.02.2019

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt, stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1069/2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009r. Przedmiot zamówienia nie dotyczy padłych zwierząt gospodarskich odbieranych na podstawie umowy z ARiMR.

2. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby uprzątnięcia padłego zwierzęcia niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 12 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenie będzie następowało w formie zlecenia drogą mailową, za pomocą faxu lub telefonicznie. Za potwierdzenie zgłoszenia uznaje się: w przypadku e-mail i faxu – nadanie zgłoszenia przez Zleceniodawcę a w przypadku zgłoszenia telefonicznego – przyjęcie zgłoszenia przez Zleceniobiorcę, które będzie udokumentowane notatką sporządzoną przez Zleceniodawcę.

3. Każdorazowy odbiór padłych zwierząt będzie opatrzony dokumentem handlowym, zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcegoproduktów pochodnych. Z każdorazowego odbioru padłych zwierząt powinna być sporządzona dokumentacja fotograficzna, którą należy dostarczyć łącznie z fakturą oraz z dokumentem potwierdzającym ich przekazanie do spalarni.

4.  Czynności związane z organizacją wywozu padłych zwierząt, a w szczególności załadunek, wywóz oraz dostawa do zakładu utylizacyjnego, będą realizowane przez Zleceniobiorcę z zachowaniem warunków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2019 roku.

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:

 

1. Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania):

 1. aktualne zezwolenie związane z transportem odpadów niebezpiecznych, dotyczących zwierząt padłych i ubitych z konieczności;
 2. decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące
  w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt;
 3. aktualną umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i utylizację padłych zwierząt. 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY:

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania  ceny jednostkowej netto, brutto oraz przyjętej stawki podatku VAT za odbiór, transport i utylizację zwłok padłego zwierzęcia do 200 kg i za odbiór, transport i utylizację zwłok padłego zwierzęcia powyżej 200 kg poprzez wpisanie skalkulowanych wartości do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  
 2. Zaoferowana kwota oferty musi zostać skalkulowana na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert.
 3. Do  porównania  ofert  będzie  brana  pod uwagę cena całkowita  brutto (z VAT ) tj. suma wartości  C1+C2.

VI. OCENA OFERT:

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - Cena 100%.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn lub odstąpienia od podpisania umowy niezależnie od wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@ugposwietne.pl, faksem na nr: 25-752-03-90 wew. 16,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy Poświętne na  adres: ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne do godziny 15:30, dnia 16.01.2019 r.
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 17.01.2019 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

 

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Barbara Wilczak Referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami pod numerem telefonu 25-752-03-90 wew.20 oraz pod  adresem email: rolnictwo3@ugposwietne.pl.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do zapytania.

2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do zapytania.

 

 

W|ójt Gminy Poświętne

/-/ Sylwester Niźnik

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Gajewska Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Gajewska

Opcje strony

do góry