Urząd Gminy Poświętne

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.:"WYŁAPYWANIE I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (PSÓW/KOTÓW) Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE”.

Poświętne, dnia 11.01.2019 r.

GMINA POŚWIĘTNE

UL. KRÓTKA 1

05-326 POŚWIĘTNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na wykonanie usługi: „WYŁAPYWANIE I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (PSÓW/KOTÓW)  Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE”.

 

Gmina Poświętne, reprezentowana przez Wójta Gminy Poświętne, zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 30.000 euro i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Dane Zamawiającego:

 Nazwa            Gmina Poświętne

 Adres Urząd Gminy Poświętne

            ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

            woj. mazowieckie

powiat wołomiński

Telefon                                   tel.  + 48 (25) 752 03 90

Faks                                        fax. + 48 (25) 752 03 90 w. 16

Poczta elektroniczna               rolnictwo3@ugposwietne.pl, przetargi@ugposwietne.pl

NIP Gminy                             1251627895

REGON Gminy                      711582693

Strona internetowa                  www.ugposwietne.pl

BIP                                         https://poswietne.bip-e.pl/

Znak (numer referencyjny)

postepowania                          ZP. 6140.01.2019

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, transport oraz dostarczenie odłowionych zwierząt (psów i kotów) do schroniska będącego pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, a także opieka nad wyłapanymi i przejętymi bezdomnymi psami i kotami:

 1. realizacja zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Poświętne oraz zapewnienia im miejsca w schronisku prowadzonym przez Wykonawcę lub z którym Wykonawca ma podpisaną umowę;
 2. w trakcie wyłapywania i transportu zwierząt posługiwanie się urządzeniami i środkami, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz cierpienia zwierząt; środek do przewozu zwierząt musi spełniać warunki, o których mowa w art. 24 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.);
 3. zapewnienie opieki dostarczonym do schroniska bezdomnym zwierzętom, zgodnej z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zapewnienie wystarczającej ilości karmy i stałego dostępu do wody pitnej oraz pomieszczeń lub boksów chroniących je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zwierzętom swobodne poruszanie się;
 4. zapewnienie opieki weterynaryjnej (profilaktyka i leczenie), usypianie ślepych miotów oraz zwierząt nieuleczalnie chorych po uzyskaniu opinii weterynarza;
 5. odrobaczanie, odpchlenie, szczepienie, czipowanie oraz sterylizowanie lub kastrowanie odłowionych zwierząt z terenu Gminy Poświętne;
 6. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 7. podejmowanie działań zmierzających do odnalezienia właściciela i umożliwienie mu odebranie zwierzęcia ze schroniska, po uregulowaniu przez niego kosztów pobytu psa /kota w schronisku;
 8. wykonanie usługi wyłapywania, transportu i dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska, realizowane będzie tylko i wyłącznie na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego i dotyczyć będzie zwierzęcia znajdującego się na terenie Gminy Poświętne;
 9. za potwierdzenie zgłoszenia uznaje się: w przypadku e-mail i faxu – nadanie zgłoszenia przez Zleceniodawcę a w przypadku zgłoszenia telefonicznego – przyjęcie zgłoszenia przez Zleceniobiorcę, które będzie udokumentowane notatką sporządzoną przez Zleceniodawcę;
 10. przedkładanie Zamawiającemu wraz z fakturą pisemnych protokołów potwierdzających przyjęcie zwierząt do schroniska, zawierających opis przyjęcia zwierzęcia: data, miejscowość, data zgłoszenia przez Zamawiającego oraz dokumentacja fotograficzna odłowionego psa/kota;
 11. informowanie urząd gminy w formie pisemnej o adopcjach zwierząt dostarczonych do schroniska z terenu Gminy Poświętne, wraz z dokumentacją fotograficzną w ciągu 14 dni od daty przekazania zwierzęcia,
 12. w przypadku, gdy Wykonawca nie prowadzi schroniska, zapisy pkt 2-7 oraz pkt 10 muszą wynikać z umowy pomiędzy Wykonawcą a schroniskiem.
 13. wykonawca nie może odławiać zwierząt bez wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby przez pracownika Zamawiającego. Pracownik Zamawiającego zgłasza potrzebę odłowienia zwierzęcia drogą mailową, telefoniczną bądź też za pomocą faxu. Za potwierdzenie zgłoszenia uznaje się: w przypadku e-mail i faxu – nadanie zgłoszenia przez Zleceniodawcę a w przypadku zgłoszenia telefonicznego – przyjęcie zgłoszenia przez Zleceniobiorcę, które będzie udokumentowane notatką sporządzoną przez Zleceniodawcę;
 14. wykonawca jest zobowiązany do dostarczania odłowionych zwierząt do schroniska posiadającego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 poz. 1967)
 15. ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane na podstawie faktycznej liczby odłowionych zwierząt w danym miesiącu, zgodnie z cenami jednostkowymi podanymi w ofercie.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
 2. Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2019 roku.

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:

1. Wykaz dokumentów, które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania):

 1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454 z późn. zm.) lub umowę ze schroniskiem na zapewnienie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania wraz z zezwoleniem na prowadzenie przez niego działalności – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
 3. aktualnej decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnemu numeru identyfikacyjnego zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) – kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY:

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania  ceny jednostkowej netto, brutto oraz przyjętej stawki podatku VAT za odłowienie i zapewnienie opieki 1 zwierzęciu bezdomnemu, poprzez wpisanie skalkulowanych wartości do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.  
 2. Zaoferowana kwota oferty musi zostać skalkulowana na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert.
 3. Do  porównania  ofert  będzie  brana  pod uwagę cena całkowita  brutto (z VAT ) tj. suma wartości  C1+C2+C3.

 

VI. OCENA OFERT:

 

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - Cena 100%.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn lub odstąpienia od podpisania umowy niezależnie od wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@ugposwietne.pl, faksem na nr: 25-752-03-90 wew. 16,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy Poświętne na  adres: ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne do godziny 15:30, dnia 16.01.2019 r.
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 17.01.2019 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

 

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Pani Barbara Wilczak Referent ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami pod numerem telefonu 25-752-03-90 wew.20 oraz pod  adresem email: rolnictwo3@ugposwietne.pl.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Formularz oferty – Załącznik nr 1 do zapytania.

2. Wzór umowy – Załącznik nr 2 do zapytania.

 

 

 

 

Wójt Gminy Poświętne

/-/ Sylwester Niźnik

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Gajewska Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Gajewska

Opcje strony

do góry