Urząd Gminy Poświętne

Ogłoszenie o zamówienu na realizację zadania pn.:" „ PRZEWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE NA ZAJĘCIA W CZASIE FERII 2019”

Poświętne, dnia 04.01.2019 r.

GMINA POŚWIĘTNE

UL. KRÓTKA 1

05-326 POŚWIĘTNE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi transportowej „ PRZEWÓZ UCZNIÓW Z TERENU GMINY POŚWIĘTNE NA ZAJĘCIA W CZASIE FERII 2019”

 

Gmina Poświętne, reprezentowana przez Wójta Gminy Poświętne, zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 30.000 euro i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 I. ZAMAWIAJĄCY:

Dane Zamawiającego:

 Nazwa            Gmina Poświętne

 Adres Urząd Gminy Poświętne

            ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

            woj. mazowieckie

            powiat wołomiński

Telefon                                   tel.  + 48 (25) 752 03 90

Faks                                        fax. + 48 (25) 752 03 90 w. 16

Poczta elektroniczna               przetargi@ugposwietne.pl

NIP Gminy                             1251627895

REGON Gminy                      711582693

Strona internetowa                  www.ugposwietne.pl

BIP                                         https://poswietne.bip-e.pl/

Znak (numer referencyjny)

postepowania                          ZP. 7243.01.2019

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przewozie uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne na zajęcia odbywające się w czasie ferii tj.:

-  w dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 roku do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach,

- w terminie od 4 lutego do 8 lutego 2019 r. do Szkoły Podstawowej im. Por. Stanisława Lecha w Poświętnem,  

- w dniach 29, 31 stycznia oraz 5 i 7 luty 2019 roku na zajęcia do Wołomina. Dzieci na zajęcia do Wołomina będą bezpośrednio zabierane spod poszczególnych szkół i odwożone tamże.

 2. Usługa będzie polegała na transporcie 50 uczniów plus 3 opiekunów autokarem z miejsca zbiórki w godzinach rannych. Rozpoczęcie dowozu ma następować nie wcześniej niż o godz. 8:30, przyjazd do szkoły najpóźniej na godz. 9:00. Miejscem zbiórki będą poszczególne szkoły, (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Międzylesiu, Szkoła Podstawowa w Turzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Dąbrowickiej, Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Zabrańcu, Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach). Rozwożenie dzieci będzie następowało po zakończeniu zajęć o godzinie 14:00, pod poszczególne szkoły. Opiekę nad dowożonymi uczniami zapewnia Zamawiający.

3. W tabeli zostały zamieszczone przybliżone/orientacyjne odległości od miejsca zbiórki do  miejsca prowadzonych zajęć. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby przejechanych kilometrów.

 Terminy

Miejsce zajęć

Miejsce zbiórki

Odległość

(od miejsca zajęć

do miejsca zbiórki)

Ilość km dziennie

(w obie strony)

 

Liczba  km ogółem

28.01.2019 r. 30.01.2019 r. 01.02.2019 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach

SP Turze

8,2 km

44,7 km x 2 = 89,4 km

89,4 km x 3 dni = 268,2 km

SP Zabraniec

12,0 km

ZSP Wólka Dąbrowicka

9,0 km

SP Międzyleś

10,4 km

SP Poświętne

5,1 km

 

29.01.2019 r. 31.01.2019 r. 05.02.2019 r. 07.02.2019 r.

wyjazd do Wołomina

 

 

 

początek trasy SP Zabraniec → SP Turze  - 11,6 km → SP Międzyleś  - 9,5 km → ZSP Wólka Dąbrowicka -  4,2 km → SP  Poświętne  - 4,1 km → ZSP w Nowych Ręczajach 4,8 km → Wołomin 12 km

46,2 km

46,2 km x 2 = 92,4 km 

92,4 km x 4 dni = 369,6 km

04.02.2019 r. 06.02.2019 r. 08.02.2019 r.

Szkoła Podstawowa im. por. Stanisława Lecha w Poświętnem

SP Turze

4,2 km

54 km x 2 = 108 km

108 km x 3 dni = 324 km

SP Zabraniec

8,4 km

ZSP Wólka Dąbrowicka

4,0 km

SP Międzyleś

5,3 km

ZSP w Nowych Ręczajach

5,1 km

Razem:

961,8 km

~962 km

 1. Zamawiający wymaga, aby pojazdy, którymi świadczona będzie usługa dowozu uczniów były w pełni sprawnie technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ).
 2. Usługi przewozowe Wykonawca powinien  wykonywać środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej, spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny, a tym samym  spełniać wszelkie kryteria i wymogi związane  z przewozem pasażerskim, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) i kodeksu drogowego, przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojeździe.
 3. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób, aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wobec powyższego Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania rezerwowym pojazdem.
 4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, przed podpisaniem umowy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r.

 

IV. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTA:

Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego wraz z zawartymi w nim oświadczeniami.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY:

 1. Wykonawca jest zobowiązany do podania  ceny jednostkowej netto, brutto za 1 km, stawki podatku VAT oraz ceny całkowitej netto i brutto  za  wykonanie przewozu  / tj. dowozu i  odwozu / poprzez wpisanie do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania kwoty obliczonej na podstawie  opisu przedmiotu zamówienia, ujmując wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jak również stawki podatku VAT obowiązującej w dniu upływu terminu składania ofert.
 2. Do  porównania  ofert  będzie  brana  pod uwagę cena całkowita  brutto (z VAT ).

 

VI. OCENA OFERT:

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów - Cena 100%.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn lub odstąpienia od podpisania umowy niezależnie od wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: przetargi@ugposwietne.pl, faksem na nr: 25-752-03-90 wew. 16,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do Urzędu Gminy Poświętne na  adres: ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne do dnia 11.01.2019r.
 2. Ocena ofert  zostanie  dokonana do dnia 15.01.2019 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni za pośrednictwem: poczty elektronicznej.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści  złożonych ofert.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Pani Ilona Gajewska pod numerem telefonu 25-752-03-90 wew.24 oraz pod  adresem email: przetargi@ugposwietne.pl.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty – Załącznik nr 1 do zapytania.

 

Wójt

/-/ Sylwester Niźnik

Metadane

Data publikacji : 07.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Gajewska

Opcje strony

do góry