Urząd Gminy Poświętne

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Zamawiający:

Gmina Poświętne

z siedzibą w:

Urząd Gminy Poświętne

ul. Krótka 1

05-326 Poświętne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na usługi w zakresie:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego”

 

w postępowaniu w trybie rozpoznania cenowego o wartości poniżej 30.000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

 1. Zamawiający.

 1. Zamówienia udziela:

Gmina Poświętne

z siedzibą w:

Urzędzie Gminy w Poświętnem, przy ul. Krótkiej 1, 05-326 Poświętne

     Tel. (0-25) 752-03-90 , fax. (0-25) 752-03-90 wew. 16.

     E-mail: sekretariat@ugposwietne.pl

    Regon Gminy: 711582693

    NIP Gminy: 125-162-78-95

   Godziny  urzędowania:

 • poniedziałek – piątek od 7:30  do  15:00,
 • wtorek: od 7:30 do 17:30,
 1. Tryb postępowania.
 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego o wartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
 2. Niniejsze postępowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
 3. Zaproszenie to ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku.
 4. W niniejszym postępowaniu dopuszcza się podpisanie umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku otrzymania korzystnej oferty w zakresie wykonania w/w zadania – Projekt Umowy stanowi - Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 1. Określenie przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – w szacunkowej łącznej ilości około 250 sztuk w okresie trwania umowy.
 2. Zamówienie obejmuje wykonanie:

          projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – wersja papierowa i elektroniczna,

         projektów decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – wersja papierowa i elektroniczna,

       projektów decyzji zmieniających decyzje z pkt. 1 i 2, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz z przepisami odrębnymi.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także wykonanie:

 1. analizy urbanistyczno architektonicznej – wersja papierowa i elektroniczna,
 2. załączników graficznych do w/w decyzji – wersja papierowa, minimum 4 egz.,
 3. wyników analizy urbanistyczno architektonicznej – wersja papierowa i elektroniczna,
 4. przygotowanie wniosków do uzgodnień projektów decyzji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) ze wskazaniem właściwego organu – wersja papierowa i elektroniczna.
 5. przedstawianie na piśmie stanowiska dotyczącego wniesionych zarzutów  odnoszących się do sporządzania decyzji, analizy i załącznika graficznego, w przypadku wniesienia przez stronę postępowania odwołania od decyzji (warunki zabudowy, ustalenie celu publicznego).
I.Termin realizacji zamówienia.
 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od dnia 2 stycznia 2019 roku.
 2. Termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2019 roku.
II.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

       posiadania wiedzy i doświadczenia;

      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 1. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca złoży:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli:
 1.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 1. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 1. Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 1. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży:
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
III.Dokumenty wymagane w postępowaniu.
 1. Dokumenty, oświadczenia wymagane dla ważności oferty, które oferent winien dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 1. Wypełniony Formularz Oferty na wykonanie zamówienia publicznego - załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 1. Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 4 do Zaproszenia.
 1. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie nie prowadzenia działalności gospodarczej – jeśli dotyczy - złożone zgodnie z drukiem stanowiącym -  załącznik Nr 5 do Zaproszenia.
 1. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
 1. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Oferenta w postępowaniu - jeżeli oferenta  reprezentuje przedstawiciel.
 1. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów, a w przypadku kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem.
 1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
 1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, Zamawiający dopuszcza również formę faksową lub elektroniczną (e-mail).
 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują:
 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne
 • faksem: nr (025) 752-03-90 wew. 16,
 1. Uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń dokonywane są na skutek wezwania Wykonawców przez Zamawiającego do ich uzupełnienia.
 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
 1. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

W zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Patrycja Kowalska - tel. (25) 752-03-90 wew. 19.

W zakresie proceduralnym – Mariusz Białek - tel. (25) 752-03-90 wew. 24.

 1. Urząd Gminy w Poświętne  pracuje w godzinach:
 • poniedziałek – piątek od 7:30  do  15:00.
 • wtorek: od 7:30 do 17:30.
 1. Termin związania ofertą.
 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 1. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na formularzu oferty zgodnym z treścią formularza dołączonego do zaproszenia do składania ofert – załącznik Nr 1.
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.
 1. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane w Zaproszeniu muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę (osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 1. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
 1. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego Zaproszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym Zaproszeniem.
 1. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy i adresu Wykonawcy.
 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 1. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
 1. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów   stanowiących załączniki do niniejszego Zaproszenia muszą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
 1. Zaleca się, aby oferta była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty mogą być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
 1. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
 1. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być parafowane przez Wykonawcę lub upoważnioną osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę, o ile nie zostały wcześniej przez te osoby podpisane. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.
 1. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez  Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
 1. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego - Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w formie kserokopii jest dla Zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości, co do jego prawdziwości Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
 1. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Miejsce i termin składania ofert.
 1. Ofertę należy złożyć do dnia 19 grudnia 2018 r. do godz. 900 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, pok. Nr 17 (sekretariat). 

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie posiadać oznaczenia:

Oferta na:

„Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

nie otwierać przed terminem  19 grudnia 2018 r. godz. 915.

 1. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:

Urząd Gminy Poświętne  ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, oraz będzie oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy.

 1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.
 1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w: Urząd Gminy Poświętne  ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w dniu 19 grudnia 2018 r. o godz. 915 w pokoju nr 23 Urzędu Gminy.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny.
 1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 1. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
 1. Cena oferty, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
 2. Cena oferty powinna zawierać koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z Zaproszenia, oraz wszelkie pozostałe koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 1. W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za wykonanie 1 szt. decyzji wraz z przyjętą stawką VAT (jeżeli dotyczy) oraz łączne wstępne wynagrodzenie brutto wykonawcy za realizację całego przedmiotu zamówienia. 
 1. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
 1. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).
 1. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert.
 1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym Zaproszeniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium, najniższej ceny (100% - maksymalnie 100 punktów).
 1. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:

oferta z najniższą ceną

A = --------------------------------------  x 100% x 100 pkt.

cena oferty ocenianej

A - liczba otrzymanych punktów

 1. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty nie podlegające odrzuceniu, które odpowiadają treści i wymogom Zaproszenia.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
 1. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Zamawiający poprawia w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie;
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 • inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający dokona poprawienia omyłek w ofertach Wykonawców zgodnie z poniższymi zasadami. Zamawiający poprawi w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie: przez oczywista omyłkę pisarską w szczególności należy rozumieć widocznie mylną pisownie wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp.
 1. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 1. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.
 1. Zamawiający zastrzega, że katalog omyłek wymienionych w ust. 8 i 9 nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach.
 1. Zamawiający uwzględni również konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.
 1. Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści warunków stawianych przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu;

 1. Warunki umowy.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym Zaproszeniu.
 1. O ewentualnym miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
 1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego Zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
 1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 3 do Zaproszenia.
 1. Zmiana umowy.
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz w przypadku zmiany porządku prawnego.
 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba  w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.
 1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, w sytuacji, kiedy nastąpi ustawowa zmiana stawki VAT. Inicjatorem tej zmiany może być Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian.
 1. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej.
 1. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej.
 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 1. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
 1. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.  Ponadto przed podpisaniem umowy w przypadku zmian zawartych w Zaproszeniu do składania ofert zmianie ulegnie również wzór umowy.
 1. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 1. Obowiązki Wykonawcy wynikające z RODO.
 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[1]), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
 1. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
 1. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie Wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
 1. Zamieszczone poniżej zapisy stanowią przykładowy wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Oświadczenie takie, wymagane przez Zamawiającego w Zaproszeniu do składania ofert, jest składane w ofercie – wzorze formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
 1. Poniższy wzór oświadczenia ma charakter przykładowy i należy go traktować jako materiał pomocniczy, który może być przydatny w związku z potrzebą zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w zamówieniach publicznych.
 1. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.
 1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, tel. 25 752-03-80, 752-03-90.
 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
 1. Do zakresu działania Gminy Poświętne należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.
 1. Gmina Poświętne gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).
 1. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy Poświętne oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 1. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Poświętne. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 1. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 2. żądania ich sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną, kierując korespondencję na adres iod-sk@tbdsiedlce.pl.
 1. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Poświętne. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Dokumentacja.

Integralną częścią niniejszego Zaproszenia stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz oferty – załącznik Nr 1 do Zaproszenia.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
 3. Wzór umowy – załącznik Nr 3 do Zaproszenia.
 4. Oświadczenie o uprawnieniach – załącznik Nr 4 do Zaproszenia.
 5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie nie prowadzenia działalności gospodarczej – załącznik Nr 5 Zaproszenia.

 

 

 

[1]) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Metadane

Data publikacji : 13.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Białek
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Białek

Opcje strony

do góry