Urząd Gminy Poświętne

Zapytanie ofertowe na realizacje zadania pn.: „Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyleś” - MIAS

Poświętne, 06.08.2018 r.

GMINA POŚWIĘTNE

UL. KRÓTKA 1

05-326 POŚWIĘTNE

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

 

Gmina Poświętne, reprezentowana przez Wójta Gminy Poświętne, zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie stanowi zamówienie o wartości do 30.000 euro i w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Ogłoszenie o zamówieniu, zwane dalej Ogłoszeniem zawiera informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty na: „Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyleś” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS)”  na dz. nr ewid. 940 w msc. Międzyleś

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Dane Zamawiającego:

            Nazwa                                    Gmina Poświętne

  Adres                                     Urząd Gminy Poświętne

              ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

              woj. mazowieckie

powiat wołomiński

Telefon                                   tel.  + 48 (25) 752 03 90

Faks                                        fax. + 48 (25) 752 03 90 w. 16

Poczta elektroniczna               przetargi@ugposwietne.pl

NIP Gminy                             1251627895

REGON Gminy                      711582693

Strona internetowa                  www.ugposwietne.pl

BIP         https://poswietne.bip-e.pl/

Znak (numer referencyjny) postepowania      ZP.7313.1.2018

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zaproszenia do składania ofert jest „Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyleś” wykonany w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 (MIAS)” na dz. nr ewid. 940 w msc. Międzyleś na dz. nr ewid. 940, obręb ew. 0011 w msc. Międzyleś, na podstawie umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” Nr 427/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS Z DNIA 25.06.2018 r.
 2. Przedmiotem zamówienia jest remont i budowa boiska do gry w siatkówkę  zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu o nawierzchni trawiastej o pow. 468,00 m2 o wymiarach 26 m x 18 m. Na płycie boiska do piłki siatkowej umieszczone zostały centralnie: linie wymiarowe boiska do piłki siatkowej o wymiarach 18,0 m x 9,00 m. Poza liniami boiska wyznaczono pasy bezpieczeństwa szerokości po 4,0 m wzdłuż dłuższego boku boiska oraz szerokości po 4,5 m wzdłuż krótszego boku boiska.
 3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
 1. roboty przygotowawcze i ziemne;
 2. mechaniczne zdjęcie warstwy humusu;
 3. ręczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
 4. wykonanie fundamentów betonowych;
 5. obsadzenie tulei stalowych do obsady stojaka siatkówki;
 6. dostawa i montaż siatko z antenkami;
 7. dostawa i montaż tablicy informacyjnej i regulaminu;
 8. ręczne przekopanie terenu i wykonanie nawierzchni boiska z trawy rolowanej.

Podstawą realizacji zadania jest projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR), które stanowią integralną część umowy.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 28.09.2018 r.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:

 

 1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, po akceptacji wykonania zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze

 

V. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim oraz podpisana przez osobę/osoby* upoważnioną/upoważnione* do reprezentowania Wykonawcy (*jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób).
 3. Wszelkie poprawki i zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.
 4. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 6. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w Formularzu ofertowym – stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 7. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Ogłoszeniu oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz podatek.
 8. Ceny jednostkowe muszą być podane w polskich złotych, cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
 11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dostarczenia oryginału oferty.
 12. W przypadku sporządzenia oferty w formie pisemnej należy złożyć ją w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu i opisać następująco:

 

Urząd Gminy Poświętne

ul. Krótka 1

05-326 Poświętne

Nie otwierać przed dniem 17.08.2018 r. do godz. 13:00

Zapytanie ofertowe na:

 „REMONT I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO

W MIEJSCOWOŚCI MIĘDZYLEŚ” – (MIAS 2018)

VII. ZAWARTOŚĆ OFERT:

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony druk formularza ofertowego - stanowiący Załącznik nr 1,
 2. wypełniony kosztorys ofertowy na załączniku nr 2 do zapytania ofertowego,
 3. poświadczenie o statusie prawnym wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru stwierdzającego stan prawny firmy lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu na adres:

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, pokój nr 17 Sekretariat (I piętro) w terminie do dnia 17.08.2018 r., do godziny 13:00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 25 (I piętro – sala konferencyjna), w dniu 17.08.2018 r., do godziny 13:15.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
 3. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 5. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 6. cen zawartych w ofertach.

 

IX. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Komisja Przetargowa dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

 

 1. Kryterium Cena – znaczenie 80 %

KC = CN  /COB x 80

gdzie:

KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w danym kryterium

CN – najniższa zaoferowana cena

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

80 – wskaźnik stały

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie 80 pkt.

 

 1. Kryterium – Okres gwarancji – znaczenie 20 %

Zamawiający w kryterium ,,Gwarancja jakości” będzie przyznawał punkty według następującego wzoru:

G= (Go/Gmax) x 20 pkt, przy czym 1% = 1 pkt

gdzie:

Gmax – maksymalny okres gwarancji przewidziany dla przedmiotu zamówienia

Go – okres gwarancji określony w badanej ofercie.

 

Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez Zamawiającego: 36 miesięcy

Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny ofert: 60 miesięcy

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą, z największą ilością uzyskanych punktów ofertę obejmującą realizację całości zamówienia, stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów udzielenia zamówienia, na podstawie poniższego wzoru:

P = KC +G      

gdzie:

P – suma końcowa punktów złożonej oferty

KC –ilość punktów w kryterium cena złożonej oferty

G - ilość punktów w kryterium gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia złożonej oferty

 

Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.

1) Uzyskane w ten sposób punkty, stanowić będą ocenę końcową danej oferty.

2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

3) Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę ofertę, która uzyska najwyższa liczbę punktów.

 

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem Zamawiającego (pisemnie, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną) oraz zamieści stosowną informację o wyniku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego.

2) Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy.

3) Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom.

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

XXI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

 

 1.  Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ilona Gajewska - tel. (25) 752-03-90 w. 24, e-mail: przetargi@ugposwietne.pl;

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań dotyczących wyjaśnienia treści zapytania ofertowego.

Zaleca się, aby wszystkie pytania kierowane były za pośrednictwem faksu: 25 752-03-90 w.16 bądź na adres e-mail: przetargi@ugposwietne.pl.

 1. Pytania powinny być zgłoszone w nieprzekraczalnym terminie do 14.08.2018 r.
 2. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania niezwłocznie przekazując je Wykonawcy, który zadał pytania oraz zamieści je bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

 

XXII. KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Poświętne;

Urząd Gminy Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

tel.: 25 752-03-80, 752-03-90,

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Poświętne jest Pan Stefan Książek, z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Międzyleś” nr sprawy ZP.7313.1.2018;
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
 4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
 5. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane ma:
 1. prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; 
 1. Osoba, której dane są przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
 1. prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXIII. INNE POSTANOWIENIA:

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia lub do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

3. Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro dostępny jest na stronie internetowej w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro.

 

XXIV. ZAŁACZNIKI:

                                  

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – „Formularz ofertowy”

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – „Kosztorys ofertowy”

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – „Dokumentacja techniczna i STWIOR”

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – „Istotne postanowienia umowy”

Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – „Klauzula RODO”

 

Wójt Gminy Poświętne

/-/ Jan Cymerman

           

           

Metadane

Data publikacji : 06.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ilona Gajewska Inspektor ds. zamówień publicznych
Osoba udostępniająca informację:
Ilona Gajewska

Opcje strony

do góry