Urząd Gminy Poświętne

Zezwolenie na wycięcie drzewa

Zezwolenie na wycięcie drzewa

 

podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

termin załatwienia:

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku do urzędu

 

wymaganne dokumenty:

1. wypełniony wniosek ( załącznik wzór)

2. wypis z ewidencji gruntów, lub dokument potwierdzający własność gruntów

3. szkic lub mapka z naniesionymi drzewami wnioskowanymi do usunięcia

 

opłaty:

zwolnio z opłaty skarbowej ( cz. III ust. 44 kol. 4 pkt 6 załącznika do ustawy z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej)

 

Uwagi:

1.  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2.  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów składa właściciel nieruchomości

a)       jeżeli wnioskodawca jest współwłaścicielem - do wnioisku dołącza zgodę pozostałych współwłaścicieli

b)       jeżeli wnioskodawca jest dzierżawcą , niezbędne jest załączenie pisemnego zezwolenia właściciela (wydzierżawiającego). W przypadku gruntów, należących do Skarbu Państwa, organem zezwalającym jest właściwie terenowo Przedstawicielstwo Agencji Nieruchomości Rolnych.

3.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w UG Poświetne w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.                                                             

4.  Jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, za zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wnoszą opłatę na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 47 g. ustawy o ochronie przyrody.    

5.  Jeżeli właściciel działki - osoba fizyczna - jest przedsiębiorcą, a usunięcie drzew lub krzewów nie jest związane z działalnością przedsiębiorstwa, nie pobiera się opłat na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .                                                                                                                                                       
6. Wnioski w sprawie usuwania drzew przydrożnych należy kierować do właściciela (zarządcy) danej drogi.

 

 

etapy czynności:

 

1 etap

wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy  w pok. nr 21,

oraz uzgodnić termin oględzin  przedmiotowych drzew i krzewów

 

2 etap

po dokonaniu oględzin wydawana jest Decyzja Wójta Gminy Poświętne

 

 Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności -Ml. Ref. d/s rolnictwa i ochrony środowiska - w/z Barbara Wilczak

 

Metadane

Data publikacji : 08.09.2011
Data modyfikacji : 03.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry