Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: skróconego, zupełnego lub na druku wielojęzycznym

WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO: SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO LUB NA DRUKU WIELOJĘZYCZNY

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 2. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

ODBIORCA USŁUGI

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów aktów stanu cywilnego

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Możliwe dla osób posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

OPŁATY

22,00 zł – opłata skarbowa za odpis skrócony (polski lub wielojęzyczny).

33,00 zł - odpis zupełny

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Dokumenty należy złożyć w:

1. Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w pok. Nr 3
w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 7:30-15:30
Wtorek 10:00 -18:00

2. Przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres –1gu999wbbo/skrytka
 

OSOBY DO KONTAKTU

Stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
telefon: 25 752-03-90 w.  21

e-mail: usc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

 

 1. Niezwłocznie, możliwe „od ręki” dla odpisów z aktów znajdujących się w rejestrze stanu cywilnego
  w systemie teleinformatycznym.
 2. 7 dni roboczych od złożenia wniosku dla odpisów z aktów sporządzonych w księgach papierowych przechowywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem
 3. 10 dni roboczych dla odpisów z aktów sporządzonych w księgach papierowych przechowywanych w innych urzędach stanu cywilnego na terenie RP

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odmowa wydania odpisu następuje w formie postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2224).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz.1044 ).

 

UWAGI

 1. Z rejestru stanu cywilnego wydaje się odpisy skrócone i zupełne aktów stanu cywilnego.
 2. Odpisy skrócone mogą być wydawane w formie dokumentu wielojęzycznego.
 3. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów określa art. 45 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, są to: osoba, której akt dotyczy, jej małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, opiekun, osoba, która wykaże interes prawny.
 4. Istnienie interesu prawnego należy udokumentować np. wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia odpisu aktu stanu cywilnego, mającego istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 18.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry