Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

 1. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Do wglądu dokument tożsamości wnioskodawcy.
 2. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 3. Dokument poświadczający istnienie interesu prawnego, jeżeli wnioskodawcą nie jest osoba, której ten akt dotyczy.
 4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
 1. ODBIORCA USŁUGI

Osoby, których akt dotyczy lub ich przedstawiciele ustawowi, osoby mające w tym interes prawny.

 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Możliwe dla osób posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

 1. OPŁATY

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po sprostowaniu aktu stanu cywilnego.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Poświętne 92 9226 0005 0030 0588 2000 0500.

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU
 1. Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu: Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 7:30-15:30, Wtorek 10:00 -18.
 2. Przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres –1gu999wbbo/skrytka.
 1. OSOBY DO KONTAKTU

Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
telefon: 25 752-03-90 w.  21

e-mail: usc@ugposwietne.pl

 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

1. Bez zbędnej zwłoki

2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

3. Wnioskodawcy zostaje wydany odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji odmownej wydanej przez kierownika USC w Poświętnem przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Kier. USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 1. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2224).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2096)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018 poz.1044 ).

 

 1. UWAGI
 1. Sprostowanie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora..
 2. Podstawą sprostowania są akta zbiorowe aktu stanu cywilnego, wcześniejsze akty tej samej osoby lub jej wstępnych.
 3. Sprostowanie może być dokonane także na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, ale dokument taki należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 4. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy kierować do urzędu stanu cywilnego, w którym zarejestrowano akt wymagający sprostowania, gdyż sprostowanie aktu dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2014
Data modyfikacji : 30.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry