Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

PRZYJĘCIE OŚWIADCZENIA OD MAŁŻONKA ROZWIEDZIONEGO O POWROCIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Prawomocny wyrok Sądu o rozwiązaniu małżeństwa.
  2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w wypadku, gdy
          osoba zainteresowana zawierała związek małżeński w innym USC).
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW / STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE:

Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, pok. nr 3

tel. (25) 752-03-90 w. 21, e-mail: usc@ugposwietne.pl

OPŁATY:

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Poświętnem

nr konta BS Mińsk Mazowiecki Filia Poświętne 33 9226 0005 0030 0588 2000 0010
lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Poświętnem.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Poświętnem, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

  1. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
  2. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.

ZAŁĄCZNIKI:

Brak  

Metadane

Data publikacji : 13.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pelagia Wojdyna
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry