Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Do wglądu dokumenty tożsamości rodziców
 2. Prawomocne postanowienie o zaprzeczeniu ojcostwo, gdy w sporządzonym wcześniej akcie urodzenia dziecka został wpisany jako ojciec – mąż matki, który nie jest biologicznym ojcem dziecka

ODBIORCA USŁUGI

Rodzice biologiczni dzieci

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Nie jest możliwe

OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Dokumenty należy złożyć:

w Urzędzie Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne w pok. Nr 3 w godzinach pracy Urzędu:  Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 7:30-15:30, Wtorek 10:00 -18:00

OSOBY DO KONTAKTU

Stanowisko: kierownik urzędu stanu cywilnego
telefon: 25 752-03-90 w. 21

e-mail: usc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Oświadczenie składane jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Niezwłocznie sporządzany jest protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka

TRYB ODWOŁAWCZY

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2018 poz. 2224 t.j.).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2019 poz. 2086 t. j.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019 poz. 1000 t. j.).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018. poz. 2096 t. j.)

UWAGI

 1. Uznanie dziecka następuje, gdy mężczyzna od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem biologicznym dziecka, a matka dziecka potwierdzi ten fakt jednocześnie lub w terminie 3 miesięcy od złożenia oświadczenia przez ojca dziecka.
 2. Uznania ojcostwa można dokonać przed kierownikiem wybranego urzędu stanu cywilnego w Polsce. Obywatele polscy przebywający za granicą mogą dokonać uznania dziecka przed Konsulem RP. Uznanie ojcostwa może także nastąpić przed sądem opiekuńczym.
 3. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć osoba, która ukończyła 16 lat i nie istnieją podstawy do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jeżeli ta osoba nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.
 4. Można uznać ojcostwo dziecka małoletniego lub nienarodzonego, jeżeli zostało poczęte. Do uznania dziecka poczętego matka dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o ciąży.
 5. Gdy uznanie ojcostwa następuje po sporządzeniu aktu urodzenia, a jedno z rodziców nie posługuje się językiem polskim, udział tłumacza zapewniają rodzice dziecka.
 6. Uznanie ojcostwa może nastąpić, jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki (czyli po upływie trzystu dni od daty uprawomocnienia się wyroku o rozwodzie, bądź zgonu męża matki).
 7. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, gdy toczy się postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa.

Metadane

Data publikacji : 13.01.2014
Data modyfikacji : 12.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry