Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwego dla miejsca urodzenia

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.
  z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka pochodzącego z małżeństwa.
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną.
 3. Odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeżeli matka dziecka jest wdową.
 4. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie, jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
 5. Odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, jeżeli matka dziecka powróciła do nazwiska noszonego przez rozwodem.
 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości rodziców.

Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka nie przedstawia w/w odpisów aktów, jeżeli akty te zostały sporządzone w USC w Poświętnem.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW / STANOWISKO ODPOWIEDZIALNE: 

Urząd Stanu Cywilnego w Poświętnem, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne, pok. nr 3

tel. (25) 752-03-90 w. 21, e-mail: usc@ugposwietne.pl

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA:

Niezwłocznie.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Poświętem, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani:
 1. ojciec dziecka lub matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala albo inna osoba obecna przy porodzie,
 2. lekarz albo położna.
 1. Jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło w zakładzie opieki zdrowotnej, do zgłoszenia urodzenia jest obowiązany zakład opieki zdrowotnej.
 2. jeżeli żadna z w/w osób nie może spełnić tego obowiązku, zgłoszenie urodzenia może dokonać, w imieniu osoby zobowiązanej, pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na pismie i wymieniać imię, jakie ma być nadane dziecku. Do osoby pełnomocnika stosuje się przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

Metadane

Data publikacji : 30.12.2005
Data modyfikacji : 13.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Pelagia Wojdyna
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry