Urząd Gminy Poświętne

Zaliczka alimentacyjna

ZALICZKA ALIMENTACYJNA

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r.  o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. 2005r., nr 86 poz. 732 ze zm.).

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo, w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia. Pojęcie „osoby uprawnionej” oznacza:

§         osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu  wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli:

  •      osoba uprawniona jest wychowywana przez osobę samotnie wychowującą dziecko, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
  •           jest osoba uczącą się, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;  

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona:

1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

2.  zawarła związek małżeński;

3.  jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

 Kryterium dochodowe

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza  kwoty 583 zł.

Tryb załatwienia sprawy

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu zasiłkowego (druki wniosków są dostępne Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej).

W przypadku gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji  lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy oraz wymaganą dokumentacją.

Organ wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłacona zaliczką alimentacyjna a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym.

 Wymagane dokumenty

1.    zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych;

2.    informacje sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w przypadku dłużnik alimentacyjnego zamieszkałego za granicą Rzeczpospolitej Polskiej);

3.    oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu komornikowi sądowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego;

4.    oświadczenie wnioskodawcy, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do alimentacji względem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;

5.    inne niezbędne dokumenty określone w przepisach o świadczeniach rodzinnych;

 Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Ul. Krótka 1

05-325 Poświętne

Tel. (0-25) 752-03-15

 

 Tryb odwoławczy:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem w terminie 14 dni od daty doręczenia.

  

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.12.2005
Data modyfikacji : 09.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska GOPS

Opcje strony

do góry