świadczenia rodzinne

Data publikacji 16.12.2005

Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. 2006 Nr 139, poz. 992),

zmiany:

Dz. U. z 2004r.: Nr 35, poz. 305; Nr 64, poz. 593; Nr 192, poz. 1963; Nr 210, poz. 2135

Dz. U. z 2005r.:Nr 64, poz. 565; Nr 86, poz. 732; Nr 94, poz. 788; Nr 95, poz. 806 Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1366

Dz. U. z 2006r.: Nr 12, poz. 67, Nr 104, poz. 708; Nr 104, poz. 711; Nr 222, poz. 1630

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek oraz następujące załączniki:

1. orzeczenie o niepełnosprawności albo

2. orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności albo

3. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

4. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny;

Tryb załatwienia sprawy

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1.  niepełnosprawnemu dziecku;

2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3. osobie, która ukończyła 75 lat;

4. osobie powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153 zł miesięcznie.

Termin przyznania świadczeń i ich wypłaty:

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym, wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Świadczenia rodzinne wypłacane są nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąc, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Ul. Krótka 1

05-326 Poświętne

Tel. (0-25) 752-03-15

 

Tryb odwoławczy:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem , w terminie 14 dni od daty doręczenia 

 

 

 

 

Data publikacji 16.12.2005

Data modyfikacji 09.02.2007
Rejestr zmian
Autor : Grażyna Prostko

Osoba publikująca: Marzanna Zagórska
GOPS

Statystyka strony: 2081 wizyt