Urząd Gminy Poświętne

Świadczenie pielęgnacyjne

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2006r. Nr 139, poz. 992),

zmiany:

Dz. U. z 2004r.: Nr 35, poz. 305; Nr 64, poz. 593; Nr 192, poz. 1963; Nr 210, poz. 2135

Dz. U. z 2005r.:Nr 64, poz. 565; Nr 86, poz. 732; Nr 94, poz. 788; Nr 95, poz. 806;  Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1366

DZ. U.  z 2006: Nr 12, poz. 67; Nr 104, poz. 708; Nr 104, poz. 711; Nr 222, poz. 1630 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znaczenie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,  albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek oraz następujące załączniki:

1. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póżn zm.)  albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

2. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów;

a. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (w obecnym okresie zasiłkowym, który trwa od 1.09.2006r.  do 31.08.2007r. brane są pod uwagę dochody z  roku 2005);

b. oświadczenia członków rodzinny o wysokości  uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  (w obecnym okresie zasiłkowym- dochody z  roku 2004);

c. zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję ustalającą  wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;

d. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

e. zaświadczenie właściwego organy gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok  (w obecnym okresie zasiłkowym- powierzchnia gospodarstwa z  roku 2004);

f. przekazy lub przelewy płatnicze dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

g. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

h. zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w roku 2004), w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

3. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

4. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

5. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

6. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statutu uchodźcy;

7. w przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu;

8. w przypadku , gdy członek rodziny uzyskał dochód, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien dołączyć dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego  miesiąca przez członka rodziny;

Kryterium dochodowe:

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Termin przyznania świadczeń i ich wypłaty:

Prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym, wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Art. 26 wyżej cytowanej ustawy mówi: świadczenia rodzinne wypłacane są nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąc, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba niepełnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepełnosprawności lub odpowiednim stopniu niepełnosprawności stanowiące kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności orzeczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Krótka 1

 

 

05-326 Poświętne

Tel. (0-25) 752-03-15

Tryb odwoławczy:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

2. osoba wymagająca opieki:

a) pozostaje w związku małżeńskim;

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładu opieki zdrowotnej;

3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;

4.  osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie;

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na  nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień będą wypłacane do dnia 30 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień zostaną wypłacone do dnia 31 października.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.12.2005
Data modyfikacji : 09.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Gra żyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska GOPS

Opcje strony

do góry