Urząd Gminy Poświętne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r.  o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. 2006 Nr 139, poz. 992),

zmiany:

Dz. U. z 2004r.: Nr 35, poz. 305;  Nr 64, poz. 593; Nr 192, poz. 1963; Nr 210, poz. 2135

Dz. U. z 2005r.:Nr 64, poz. 565; Nr 86, poz. 732;  Nr 94, poz. 788; Nr 95, poz. 806;  Nr 143, poz. 1199; Nr 164, poz. 1366; NR 233, poz. 1994; Nr 267, poz. 2260

Dz. U> z 2006r.: Nr 12, poz. 67; Nr 104, poz. 708; Nr 104, poz. 711; Nr 222, poz. 1630

Zasady przyznawania zasiłku

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1.        18 roku życia lub

2.        nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, albo

3.        24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole  lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej  i legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przewidziano dodatki z tytułu:

1.        urodzenia dziecka;

2.        opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

3.        samotnego wychowywania dziecka;

4.        wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

5.        kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

6.        rozpoczęcia roku szkolnego;

7.        podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego składa wniosek wraz z dokumentami:

1.      uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;

2.      skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;

3.      orzeczenie o niepełnosprawności albo umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

4.      zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia; zaświadczenie szkoły o uczęśzczaniu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej

5.      zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

1)    zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (w obecnym okresie zasiłkowym, który trwa od 1.09.2006r.  do 31.08.2007r. brane są pod uwagę dochody z  roku 2005);

2)         oświadczenia członków rodzinny o wysokości  uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3)         zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję ustalającą  wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej;

4)         oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

5)         zaświadczenie właściwego organy gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok  (w obecnym okresie zasiłkowym- powierzchnia gospodarstwa z  roku 2005);

6)         przekazy lub przelewy płatnicze dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

7)         kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

8)         zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w roku 2005), w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

6.      kopie aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

7.      kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

8.      kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statutu uchodźcy

9.      w przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu;

10.  w przypadku , gdy członek rodziny uzyskał dochód, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych powinien dołączyć dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego  miesiąca przez członka rodziny;

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołączają:

1.      zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie , na jaki urlop wychowawczy został udzielony;

2.      zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

3.      zaświadczenie organu emerytalno – rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca  się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych;

4.      zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu;

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa  do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny   dołączają:

1. dokumenty potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym

    miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny;

2.  zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej;

3. oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie;

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1.    rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecku;

2.   opiekunowi faktycznemu dziecka, który wystąpił do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

3.   osobie uczącej się – czyli osobie pełnoletniej, uczącej się w szkole, nie pozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów.

Kryterium dochodowe:

Zasiłek rodzinny przysługuje łącznie z dodatkami osobie uprawnionej, która złoży wniosek, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie, lub dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 504 zł. W przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne,   granica dochodu uprawniająca do uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami   wynosi 583 zł miesięcznie na osobę.

W ustawie przewidziano wyjątek w przypadku przekroczenia określonych wyżej kwot dochodu. Przekroczenie to jednak (w skali całego miesiąca wszystkich członków rodziny) nie może być wyższe od kwoty najniższego zasiłku rodzinnego przysługującego w okresie, na który zasiłek jest przyznawany. Warunkiem przyznania zasiłku jest jednak jego otrzymywanie w poprzednim okresie zasiłkowym.

Termin przyznania świadczeń i ich wypłaty:

Prawo do świadczeń ustala się, począwszy od miesiąca, w którym, wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenia rodzinne wypłacane są nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąc, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jednostka odpowiedzialna:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem

Ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne

(0-25) 752-0315

 

Tryb odwoławczy:

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Dodatkowe informacje:

Zasiłek rodzinny nie będzie przysługiwał jeżeli:

1)   dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim;

2)   dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;

3)   osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4)   dziecko albo osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

5)   osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego  rodzicca, chyba że:

a)  rodzice lub jedno z  rodziców dziecka nie żyje;

b)  ojciec dziecka jest nieznany (w tym przypadku wymagany jest odpis zupełny aktu urodzenia dziecka);

c)   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

są  sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień będą wypłacane do dnia 30 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do 30 września, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień zostaną wypłacone do dnia 31 października.

 

Metadane

Data publikacji : 16.12.2005
Data modyfikacji : 09.02.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska GOPS

Opcje strony

do góry