Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Przyjmowanie skarg i wniosków obywateli

  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu Gminy w Poświętnem ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne pokój nr 17 codziennie w godzinach urzędowania.
  • Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania oraz dodatkowo we wtorki w godz. 15:00 -18:00.
 
  • Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków - zażaleń w każdy wtorek w godzinach 15:00 - 17:00.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)  oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 
  • Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W razie niezałatwienia skargi lub wniosku we wskazanym terminie, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony , podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 
  • Jeżeli organ, który otrzymał skargę lub wniosek , nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej w terminie 7 dni), przekazać go organowi właściwemu, zwiadamiając o tym jednocześnie skarżącego / wnioskodawcę.

Metadane

Data publikacji : 09.01.2006
Data modyfikacji : 28.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry