Urząd Gminy Poświętne

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r. Nr 213,  poz. 1397)

3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.) 

4.      Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

termin załatwienia:

wydanie decyzji administracyjnej następuje zgodnie z KPA, po wydaniu opinii i dokonaniu uzgodnień przez odpowiednie organy. 

wymagane dokumenty

1.      wypełniony wniosek ( załącznik)

2.      w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia ( w trzech egzemplarzach w raz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych);

3.      w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (w trzech egzemplarzach w raz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych);

4.      kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, poświadczoną przez właściwy organ;

5.      wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem :

 •  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

  opłaty:

  opłata skarbowa - 205 zł 

  uwagi:  

  ·          dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Poświętne w pok. Nr 6

  Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności – inspektor d/s rolnictwa i ochrony środowiska - Beata Górecka

   

Metadane

Data publikacji : 10.10.2005
Data modyfikacji : 26.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry