Urząd Gminy Poświętne

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wpisanie do rejestru wyborców

 

                          Wpis do rejestru wyborców

Osoba zamieszkała na terenie gminy, w której nie jest zameldowana, może złożyć wniosek o dopisanie jej do rejestru wyborców prowadzonego przez tę gminę. Dzięki temu będzie mogła uczestniczyć w wyborach w miejscu faktycznego zamieszkania. Automatycznie jednak utraci prawo do głosowania w miejscu swojego zameldowania.

Rejestr wyborców

W każdej gminie i mieście mającym status gminy prowadzony jest stały rejestr wyborców. Obejmuje on wszystkie osoby stale zamieszkałe na obszarze danej gminy, którym przysługuje prawo wybierania — czynne prawo wyborcze.

Na podstawie rejestru wyborców przed każdymi wyborami lub referendami sporządzane są spisy wyborców uprawnionych do oddania głosów w poszczególnych okręgach wyborczych.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców na potrzeby:

 • wyborów Prezydenta RP,
 • wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP,
 • wyborów do Parlamentu Europejskiego,
 • wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
 • wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach ogólnokrajowych oraz lokalnych.

Wyborca może być ujęty wyłącznie w jednym rejestrze wyborców (w jednej gminie). Zatem wpisanie go do rejestru w nowej gminie będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem z rejestru w gminie, w której poprzednio zamieszkiwał lub był zameldowany.

Rejestr wyborców jest udostępniany na pisemny wniosek do wglądu w Urzędzie Gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe zasady prowadzenia rejestru wyborców dla wszystkich typów wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2011 r.).

Części A i B rejestru wyborców

Rejestr wyborców dzieli się na dwie części — część Aczęść B.

Część A rejestru obejmuje obywateli polskich, zaś część B — obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Polsce.

Wpisanie do rejestru z urzędu

Rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco, co oznacza, że wyborcy są do niego dopisywani i wykreślani z niego w sposób ciągły, niezależnie od terminów wyborów.

Wszyscy wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze danej gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu. Oznacza to, że meldując się na pobyt stały na terenie konkretnej gminy, wyborca jest tam automatycznie dopisywany do rejestru. Co więcej, o tym fakcie urząd powiadamia niezwłocznie gminę, w której wyborca był poprzednio zameldowany na pobyt stały, w celu wykreślenia go z tamtejszego rejestru wyborców.

Dopisanie do rejestru wyborców na wniosek zainteresowanego

Do rejestru wyborców w części A mogą zostać dopisani na swój wniosek:

 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały (dotyczy to zarówno osób nieposiadających meldunku w ogóle, jak również osób zameldowanych na pobyt stały poza obszarem danej gminy),
 • stale zamieszkali na obszarze danej gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze danej gminy.

Uwaga: nie należy mylić miejsca stałego zamieszkania z miejscem zameldowania na pobyt stały! Zameldowanie jest czynnością administracyjną, polegającą na zgłoszeniu do urzędu gminy i oficjalnym zarejestrowaniu swojego pobytu na czas stały w danym miejscu, zaś zamieszkanie oznacza fakt „fizycznego” przebywania pod danym adresem z zamiarem stałego pobytu.

Nie trzeba być zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w danej gminie, aby móc zostać dopisanym do prowadzonego przez nią rejestru wyborców. Wystarczy wykazać fakt stałego zamieszkiwania na obszarze tej gminy.

Należy jednak pamiętać o tym, że konsekwencją dopisania wyborcy do rejestru w jednej gminie będzie automatyczne wykreślenie jego nazwiska z rejestru prowadzonego w macierzystym obwodzie głosowania, a więc w miejscu zameldowania tego wyborcy. Zatem w przypadku powrotu pod adres stałego zameldowania, wyborca będzie musiał zgłosić ten fakt urzędowi gminy, który zameldował go na pobyt stały. Zgłoszenie to spowoduje ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w miejscu jego zameldowania na pobyt stały.

Dopisanie wymienionych powyżej osób do rejestru wyborców odbywa się na ich pisemny wniosek, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w części A należy podać następujące dane:

 • imiona i nazwisko wyborcy,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL,
 • adres faktycznego zamieszkania wyborcy na terenie danej gminy,
 • adres zameldowania na pobyt stały, a w przypadku osób nieposiadających meldunku — adres poprzedniego (ostatniego) miejsca zameldowania na pobyt stały oraz datę wymeldowania.

  Do wniosku załaczamy:
 • kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • pisemną deklarację, w której wnnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania wyborcy do rejestru wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja ta powinna zostać niezwłoczne doręczona wnioskodawcy.

Odmowa wpisania wyborcy do rejestru

Powodem odmowy wpisania wyborcy do rejestru prowadzonego przez daną gminę może być ustalenie, że wnioskodawca w rzeczywistości nie zamieszkuje (nie przebywa) stale na obszarze tej gminy.

Stałe zamieszkanie oceniane jest w oparciu o art. 25 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Oceniany jest zatem sam fakt przebywania na terenie gminy, jak również okoliczności świadczące o tym, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.

Wyborca, któremu odmówiono wpisu do rejestru wyborców, może złożyć skargę na tę decyzję do sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie przekazuje sądowi skargę wraz ze swoją decyzją oraz aktami sprawy. Wójt/burmistrz/prezydent może też niezwłocznie zmienić lub uchylić swoją decyzję, jeżeli uzna skargę w całości za zasadną.

Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę, a także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

 

W załączniku wzór wniosku

 

Metadane

Data publikacji : 30.09.2010
Data modyfikacji : 11.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry