Urząd Gminy Poświętne

Podział nieruchomości

Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości

 

podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)

 

termin załatwienia:
Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 

wymagane dokumenty:

Wariant I
Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywane na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, dla których zgodnie z art. 93, ust 4 wymagana jest opinia wójta.

1. Wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału z planem miejscowym z podaniem celu podziału (załącznik do pobrania)

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości oryginalny lub uwierzytelniony notarialnie

3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości – oryginał.

4. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział obowiązującą w dniu złożenia wniosku

5. wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej w ilości: ilość stron postępowania + 1 egz., z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95.ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

Wariant II
Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywane na cele rolne i leśne, powodujący wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, dla których zgodnie z art. 95 może nastąpić podział niezależnie od ustaleń planu miejscowego, oraz zgodnie z art. 96 ust.1.

1. Wniosek właściciela lub wszystkich współwłaścicieli (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości o wydanie decyzji zatwierdzającej podział ( załącznik do pobrania)

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości oryginalny lub uwierzytelniony notarialnie

3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości – oryginał.

4. Projekt podziału nieruchomości sporządzony na aktualnej mapie przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Kartograficznej w Wołominie wykonane przez uprawnionego geodetę

 


opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.


uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w UG Poświętne w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wWarszawie za pośrednictwemWójta Gminy Poświętne w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

 

 

Etapy czynności:

 

wariant I:

1. wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w pok. Nr 6

2. po rozpatrzeniu wydana jest opinia w formie postanowienia

3. należy złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział wraz z załącznikami

4. po rozpatrzeniu wydana jest decyzja zatwierdzająca podział

 

 

wariant II:

1. wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w pok. Nr 6

2. po rozpatrzeniu wydana jest decyzja zatwierdzająca podział

 


W załączeniu wnioski do pobrania:

1. WNIOSEK o wydanie opinii o zgodności proponowanego podziału
2.  WNIOSEK  o podział nieruchomości

 

Metadane

Data publikacji : 03.02.2006
Data modyfikacji : 01.06.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry