Urząd Gminy Poświętne

Informacja dotycząca zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu

Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego polega na możliwości zameldowania się obywatela w nowym miejscu pobytu bez konieczności osobistego stawiennictwa w organie gminy gdzie ma zgłoszony dotychczasowy pobyt stały w celu dokonania wymeldowania.

Wymagane dokumenty:

-Wypełniony formularz zgłoszenie pobytu stałego (dla każdej osoby oddzielny formularz)

-Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie tożsamości

-Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu) wskazujący osobę uprawnioną do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowanie

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie spraw meldunkowych w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Poświętnem  pok. 16, tel.  25 752 03 90 w.12   Uwagi:

-podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmujący, najemcy , posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie

-w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje komputerowy wydruk w postaci poświadczenia zameldowania na pobyt stały

-dokonując zameldowania na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego osoba wypełnia i podpisuje formularz zgłoszenie pobytu stałego. Na powyższym formularzu osoba wskazuje adres pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie

-osoba przebywająca w nowym miejscu pobytu stałego obowiązana jest zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.

-za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych czynność zameldowania dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

-zameldowanie w miejscu pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika, który okazuje akt pełnomocnictwa udzielony zgodnie z art. 33§2 Ustawy z dnia 14 czerwca1964 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz dowód osobisty

-w przypadku zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem się osoba meldująca się jest zwolniona z obowiązku przedkładania zaświadczenia o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zmianami )

Metadane

Data publikacji : 23.05.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Izabela Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry