Urząd Gminy Poświętne

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL

WYMAGANE DOKUMENTY

    1. Wniosek o udostępnienie danych.

    2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.

    3. Wskazanie (we wniosku) podstawy prawnej tj. przepisu prawa, na podstawie którego      wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby i dołączenie dokumentów potwierdzających interes prawny, ewentualnie - uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą. 

    4. Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika.

    5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa. 

OPŁATY

- 31 zł za udostępnienie danych jednostkowych

- 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Poświętne 92 9226 0005 0030 0588 2000 0500.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, parter, pok. 2, czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres –1gu999wbbo/skrytka.

OSOBY DO KONTAKTU

Zastępca Kierownika USC tel. 25 752-03-90 wew. 2 e-mail: ludnosc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

          • niezwłocznie

          • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - do 30 dni

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

PODSTAWA PRAWNA

  -  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,

  -  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów 

     wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu  

     uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
(z późniejszymi zmianami),

  -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za          

     udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,

   - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

  -  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

INNE INFORMACJA (UZUPEŁNIAJĄCE)

    • Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty:

     zobowiązanie sądu do wskazania danych osoby poszukiwanej,  dokumenty potwierdzające

     zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich

     udostępnienie (np. dochodzenie wierzytelności, zobowiązanie sądu do wskazania danych

     osoby poszukiwanej, trwające postępowanie sądowe, postanowienia i decyzje innych

     organów itp.).

    • Innym osobom i jednostkom organizacyjnym, które wykażą tylko interes faktyczny

     w otrzymaniu danych, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których

     te dane dotyczą.

    • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej:

     Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce

     urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.

    ● Dane jednostkowe z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL udostępnia się na wniosek

     zainteresowanego podmiotu, złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków

     komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.

     o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

    Przez dane jednostkowe rozumie się dane dotyczące jednej osoby lub imion

    i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

 

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL można kierować do dowolnego organu gminy w kraju.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry