Urząd Gminy Poświętne

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Formularz "zgłoszenie pobytu stałego" lub "zgłoszenie pobytu czasowego"
 2. Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
 4. Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej; Dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

  

Dla członków rodzin państw członkowskich UE, EFTA lub Konfederacji szwajcarskiej; ważny dokument podróży, ważną kartę pobytu członka rodziny UE, lub inny dokument potwierdzający fakt bycia członkiem rodziny obywatela UE,

 

Dla pozostałych cudzoziemców;

 

Do zameldowania na stałe:

ważny dokument podróży oraz jeden z wymienionych dokumentów:

 • karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia  na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej albo nadaniem statusu uchodźcy w Polsce,
 • „Zgoda na pobyt tolerowany”
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany. 

Do zameldowania na pobyt czasowy:

 • ważny dokument podróży,
 • wiza.

Jeśli wjazd do Polski nastąpił na podstawie umowy, która przewiduje zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo, gdy cudzoziemiec jest w Polsce na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt jako rezydenta długoterminowego UE:

 • ważny dokument podróży
 • oraz JEDEN z następujących dokumentów:
 • tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
 • karta pobytu,
 • „Zgoda na pobyt tolerowany”,
 • zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

5. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania, w formie, o której mowa w art. 33 § 2 K.p.a.

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli takiego potrzebujesz)

7. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy,

OPŁATY

17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wniesione na

nr rachunku  właściwego dla opłaty skarbowej.

Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej

zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Poświętne 92 9226 0005 0030 0588 2000 0500.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, parter, pok. 2, czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres –1gu999wbbo/skrytka.

OSOBY DO KONTAKTU

Zastępca Kierownika USC tel. 25 752-03-90 wew. 2 e-mail: ludnosc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

elektronicznie - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania dowodu,   o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r.            w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

3.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

UWAGI

Dla obywateli państw członkowskich EU, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członków ich rodzin: obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30 dniu od dnia przyjazdu miejsca pobytu.

 

Dla pozostałych cudzoziemców: obowiązku meldunkowego należy dopełnić najpóźniej w 4. dniu od daty przyjazdu do miejsca pobytu w Polsce, jeśli pobyt będzie trwał powyżej 30 dni.

Zameldowanie nie może być dłuższe, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo do pobytu w Polsce.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry