Urząd Gminy Poświętne

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego.
 2. Potwierdzenie pobytu w lokalu (w formie podpisu na formularzu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu).
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).
 4. Dowód osobisty lub paszport.
 5. Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik do zgłoszenia zameldowania, w formie, o której mowa w art. 33 § 2 K.p.a.
 6. Dokument tożsamości.
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy (jeśli takiego potrzebujesz)
 8. Dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

OPŁATY

17 zł za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wniesione na

nr rachunku  właściwego dla opłaty skarbowej.

Przypadki, kiedy wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej lub jest z niej

zwolnione określa ustawa o opłacie skarbowej.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Poświętne 92 9226 0005 0030 0588 2000 0500.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, parter, pok. 2, czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Przesłać za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres –1gu999wbbo/skrytka.

OSOBY DO KONTAKTU

Zastępca Kierownika USC

tel. 25 752-03-90 wew. 2 e-mail: ludnosc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

 • Termin - niezwłocznie,
 • Zgłoszenia można dokonać osobiście,
 • przez pełnomocnika lub,
 • elektronicznie - na formularzu opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania dowodu,   o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

6. Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

INNE INFORMACJA (UZUPEŁNIAJĄCE)

Osobie, która zameldowała się na pobyt stały z urzędu wydawane jest zaświadczenie o zameldowaniu.

Osobie, która zameldowała się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu wydawane jest na jej wniosek - wzór do pobrania w zał. nr 3.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Metadane

Data publikacji : 15.02.2023
Data modyfikacji : 15.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry