Urząd Gminy Poświętne

UZYSKANIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o wpis do CEIDG
 • wniosek o zmianę wpisu w CEIDG
 • wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej
 • wniosek o wznowienie działalności gospodarczej
 • wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

OPŁATY

Brak

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU

Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, parter, pok. 2, czynny w poniedziałki w godz. 10.00 – 18.00, od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

OSOBA DO KONTAKTU

Zastępca Kierownika USC tel. 25 752-03-90 wew. 2 e-mail: ludnosc@ugposwietne.pl

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Osoba fizyczna, która chce złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) za pośrednictwem Urzędu Gminy Poświętne może tego dokonać składając:

 • formularz papierowy w siedzibie urzędu. Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za  pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, a następnie przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania)
 • przesyłając wniosek na adres urzędu listem poleconym (własnoręczność podpisu, którym opatrzony jest wniosek, winna być poświadczona przez notariusza). Organ gminy przekształca wniosek, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

PODSTAWA PRAWNA

 •  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. - Prawo przedsiębiorców

INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Wnioski  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1  można składać samodzielnie  za pośrednictwem  serwisu: www.biznes.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 02.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry