Urząd Gminy Poświętne

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej

Podstawy prawne
1. Ustawa z dn. 19.11.1999r. - Prawo działalności gospodarczej (DZ. U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 zpóźn. zm.)

Termin załatwienia
Nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia

Wymagane dokumenty
- wypełniony wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
- dowód osobisty

Opłaty
bez opłat

Uwagi
1. Informację o wykreśleniu z ewid. dział. gosp. przekazuje się urzędowi satystycznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.
2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega wykreśleniu w przypadku:
- zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania dział. gosp.
- zgłoszenia dzial. gosp. nieobjętej przepisami ustawy, zawierającego braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania określonej w zgłoszeniu dział. gosp.
- wpisania do rejestru przedsiębiorców spółki handlowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej, w zakresie działalności wpisanej do rejestru przedsiębiorców
- zmiany miejsca zamieszkania przediębiorcy
- gdy organ ewidencyjny dokonał wpisu z naruszeniem prawa lub dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe

Etapy - czynności procedury
Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1
Przedsiębioca osobiście zawiadamia Urząd Gminy o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej ,składając wniosek o wykreślenie z ewid. dział. gosp.
Etap 2
Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności - Inspektor d/s obsługi rady gminy i dział. gosp. - Hanna Siwak

Metadane

Data publikacji : 11.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry