Urząd Gminy Poświętne

Wydanie dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć: osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne w pokoju nr 16,
 2. Odbiór dowodu następuje: osobiście w Urzędzie Gminy Poświętne w pokoju nr 16,   
 3. Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:
 • osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 • osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom, o których mowa w punktach 1–4, jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.W przypadku niemożności złożenia wniosku w trybie określonym w punktach 1–4 z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje. 

 

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony drukowanymi literami wniosek o wydanie dowodu osobistego,

załączniki:

 • dwie aktualne fotografie (lewy profil z widocznym uchem) o wymiarach 35 mm x 45mm,
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, (jeśli akt został sporządzony poza gminą Poświętne),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, - w przypadku osób, które zawarły związek małżeński, (jeśli akt został sporządzony poza gminą Poświętne),
 • poprzedni dowód osobisty;
 •  cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie - dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego – oryginał do wglądu oraz dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 •  na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa

Dodatkowe informacje:

Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma:

 • Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
 • od ukończenia 18 roku życia;
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Obowiązek wymiany dowodu osobistego powstaje z chwilą:

 1. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym - należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany,
 2. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu,
 3. uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument - należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę,
 4. utraty (zagubienia, kradzieży) - należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę. 

Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

 1. z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
 2. z dniem utraty obywatelstwa polskiego,
 3. z dniem zgonu posiadacza dowodu,
 4. z dniem odbioru dowodu osobistego w miejsce poprzedniego,
 5. po upływie 3 miesięcy od wystąpienia zmian w danych zawartych w dowodzie osobistym,
 6. z dniem upływu ważności dowodu osobistego. 

Ważność dowodu osobistego:

 1. dowód osobisty ważny jest przez okres 10 lat (z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3),
 2. dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia wydawany jest na okres 5 lat,
 3. dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 lat, jest wydawany na czas nieoznaczony.

 

Opłaty:

Od 1 stycznia 2010 roku nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.

 

Termin załatwienia:

30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie czynności:

Izabela Staszewska Insp. ds. ewid. ludn. i dow. osobistych tel. 25 7520390 wew.12.

 

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384).

Formularze:

Do pobrania w Urzędzie Gminy Poświętne w pokoju nr. 16 i na stronie (załączniki).

(Prosimy o dokładne wypełnianie wniosku pismem drukowanym.)

Metadane

Data publikacji : 30.03.2005
Data modyfikacji : 26.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry