Urząd Gminy Poświętne

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa
 

Urząd  Gminy  Poświętne  informuje, iż  od  dnia 1 stycznia  2007r. obowiązuje nowa ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635). Ustawa zmienia zakres obowiązku poboru opłaty skarbowej oraz formy jej uiszczania. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2007r. tracą moc dotychczasowe znaki opłaty skarbowej, a zapłatę należnej opłaty skarbowej należy dokonywać wyłącznie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (pokwitowanie z kasy urzędu gminy lub pokwitowanie przelewu). Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). W związku z tym dla spraw załatwianych w Urzędzie Gminy Poświętne, zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dokonać bezpośrednio
w kasie Urzędu Gminy w Poświętnem (pokój nr 27) w godzinach pracy urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Poświętne w BS Mińsk Mazowiecki Filia Poświętne 33 9226 0005 0030 0588 2000 0010., ( międzynarodowy nr konta :  SWIFT POLUPLPR 33 9226 0005 0030 0588 2000 0010)

Przedmiot opłaty skarbowej stanowią : czynności urzędowe, zaświadczenia zezwolenia i dokumenty. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje :

·        od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

·        od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

·        od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

·        od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie innym niż organ administracji rządowej i samorządowej wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej,

·        od zaświadczenia niepodlegającego opłacie skarbowej, jeżeli zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w art. 2 ust. 2 ustawy – z chwilą użycia tego zaświadczenia w innej sprawie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 07.05.2007
Data modyfikacji : 17.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry