Urząd Gminy Poświętne

Podstawowe informacje dot. składania podań

Podstawowe informacje – dotyczące pisania i składania podań:

 

  • Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie,  za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

    Podanie można wnieść również za pośrednictwem elektronicznejskrzynki podawczej (ESP), jednakże w tym wypadku niezbędne jest opatrzenie go podpisem elektronicznym.

  • Podanie/ wniosek musi zawierać podstawowe dane, tj. imię i nazwisko, adres miejsca zameldowania lub adres do korespondencji osoby składającej pismo, nazwę i adres instytucji, do której je kieruje;, określenie  żądania. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

 

  • jeśli wymaga tego sprawa, do podania należy dołączyć załączniki – kopie (ale nie oryginały!) dokumentów ważnych dla sprawy. Należy jednak zabrać ze sobą oryginały załączników, aby osoba przyjmująca podanie mogła je porównać z kopiami, a następnie opieczętować kopie za zgodność z oryginałem i oryginały zwrócić składającemu pismo. W niektórych przypadkach wymagane są oryginały.

 

  • urząd ma obowiązek załatwić sprawę, bez zbędnej zwłoki ( najszybciej jak to jest możliwe). Sprawa wymagająca dodatkowych wyjaśnień powinna być rozpatrzona przed upływem jednego miesiąca, a szczególnie skomplikowana przed upływem dwóch miesięcy,

 

  • W przypadku gdy sprawa nie będzie załatwiona w terminie, urząd ma obowiązek poinformowa o tym wnoszącego podanie, podać przyczyny opóźnienia i wskazać nowy termin rozpatrzenia sprawy.

 

  • Pracownik załatwiający sprawę ma obowiązek udzielić informacji dotyczących opłaty skarbowej uiszczanej przy składaniu wniosku: czy jest ona wymagana, jeśli tak, to w jakiej wysokości i w jaki sposób należy dokonać wpłaty.

 

  • Jeżeli urząd nie odpowiada na pismo w urzędowym terminie, przysługuje prawo do złożenia zażalenie do wyższej instancji.

 

  • Od decyzji wydanej przez Urząd w pierwszej instancji można odwołać się do organu wyższego stopnia (chyba, że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy). Urząd ma obowiązek w wydanej przez siebie decyzji umieścić pouczenie o możliwości odwołania się. Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w ciągu 14 dni od doręczenia stronie decyzji. W przypadku, gdy decyzja została ogłoszona ustnie - 14 dni od dnia ogłoszenia jej stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron. Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie (gdy kodeks postępownia administracyjnego tak stanowi). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 11.07.2006
Data modyfikacji : 28.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry