Urząd Gminy Poświętne

PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE KROK PO KROKU

Krok 1

Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

    1. Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza.

               a) Wniosek można pobrać  pod adresem https://poswietne.bip-e.pl/pos/zaklad-gospodarki-komun/woda/przylacze-wodociagowe/wnioski-i-oswiadczenia/23465,Wnioski-i-oswiadczenia.html

b) Wniosek otrzymasz również w pokoju nr 11 na parterze budynku Urzędu Gminy.

2. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:

a) Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością; https://poswietne.bip-e.pl/pos/zaklad-gospodarki-komun/woda/przylacze-wodociagowe/wnioski-i-oswiadczenia/23465,Wnioski-i-oswiadczenia.html

b) Mapę sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1:500 (lub 1:1000) na której określisz planowany przebieg przyłącza wodociągowego

c) Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko wtedy, gdy „załatwianiem" formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej);

3.  Wypełniony kompletny wniosek wraz z załącznikami złóż w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy.

4. W terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz w formie pisemnej warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej

Krok 2

Budowa przyłącza wodociągowego

       1. W pokoju nr 11 na parterze budynku Urzędu Gminy należy dokonać zgłoszenia budowy przyłącza wodociągowego składając w tym celu druk Zgłoszenia robót na min. 3 dni przed rozpoczęciem robót: https://poswietne.bip-e.pl/pos/zaklad-gospodarki-komun/woda/przylacze-wodociagowe/wnioski-i-oswiadczenia/23465,Wnioski-i-oswiadczenia.html

    2. Po zgłoszeniu robót ziemnych, można przystąpić do budowy. W tym celu należy zlecić wykonanie przyłącza/przyłączy firmom wykonawczym, które wykonają wykop i ułożą je zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Krok 3

Odbiór przyłącza wodociągowego

Wykonanie, pod nadzorem przedstawiciela ZGK w Poświętnem, włączenia do sieci wodociągowej (zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową, warunkami technicznymi) jest wykonywane i finansowane w całości przez Inwestora. Także zakup niezbędnej armatury i osprzętu leży po stronie Inwestora.

Ułożone w wykopie przyłącze, należy zgłosić do odbioru w stanie odkrytym (wraz z odkrytym miejscem włączenia). Z czynności nadzoru konserwator ZGK sporządza protokół odbioru i przekazuje go do kierownika ZGK.

Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne, Inwestor powinien dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy dostarczyć do ZGK– w celu wypisania protokołu zakończenia robót (protokół podpisuje Inwestor, Wykonawca, przedstawiciele ZGK), co formalnie kończy budowę przyłączy i proces podłączania nieruchomości do sieci wodociągowej.

Wykonanie odbioru przyłączy wodociągowych przez ZGK ma na celu trwałe zagwarantowanie szczelności sieci oraz sprawdzenie zgodności wybudowanego przyłącza z wcześniej uzgodnionym projektem, przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 

Odbiory wybudowanych przyłączy i wpięcia do istniejącej sieci realizowane są

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

Krok 4

Podpisanie umowy na dostarczanie wody

Tuż po wykonaniu przyłącza/przyłączy i ich odbiorze, Inwestor powinien złożyć w biurze ZGK wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody: https://poswietne.bip-e.pl/pos/zaklad-gospodarki-komun/woda/przylacze-wodociagowe/wnioski-i-oswiadczenia/23465,Wnioski-i-oswiadczenia.html oraz podpisać umowę o świadczenie usług.

Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy, w przypadku przyłącza wodociągowego, ZGK dostarcza i montuje wodomierz główny i zakłada plomby.

Wszystkie wnioski można otrzymać w biurze ZGK

w pokoju nr 11 na parterze budynku Urzędu Gminy

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maciej Budek
Osoba udostępniająca informację:
Anna Ogonowska

Opcje strony

do góry