Urząd Gminy Poświętne

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przed wyborami zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r. powinien być złożony najpóźniej do dnia 8 października 2023 r. Wniosek złożony po tym terminie, nie zostanie zrealizowany przed wyborami.

Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

  • papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Gminy Poświętne
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl

Wójt Gminy przed wydaniem decyzji o ujęciu lub odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym we wniosku adresem.

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 z późn.zm.) - art. 19,
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz.U. z 2023r., poz. 1495)

Metadane

Data publikacji : 13.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Orłowska Izabela
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry