Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/wybory/wybory-do-sejmu-i-senat/28791,Zmiana-miejsca-glosowania.html
18.07.2024, 19:11

Zmiana miejsca głosowania

W zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba jest ujęta z urzędu lub na wniosek.

Wyborca może zmienić miejsce głosowania, jeżeli złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania, może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego ze względu na adres przebywania w dniu wyborów;
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

We wniosku o zmianę miejsca głosowania podaje się:

• nazwisko,

• imię (imiona),

• obywatelstwo,

• numer ewidencyjny PESEL,

• adres przebywania w dniu wyborów.

Uwaga!

Złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania skutkuje ujęciem wyborcy w spisie wyborców  w obwodzie głosowania właściwym dla adresu przebywania i skreśleniem ze spisu wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej składa się w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Poświętne - od dnia 1 września 2023 r. (piątek) do dnia 12 października 2023 r. (czwartek) w następujących godzinach:

poniedziałek od godz.10.00 do godz. 18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek  od godz.7:30 do godz. 15:30

 

Metadane

Data publikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Orłowska Izabela
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony