Urząd Gminy Poświętne

NIEODPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE

Bezpłatna pomoc prawna na terenie Gminy Poświętne prowadzona jest w budynku świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej.

Harmonogram przyjęć:

WTOREK  13.00 – 17.00

ŚRODA  16.45 – 20.45

Zadanie realizowane jest na terenie Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej" ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

OSOBY UPRAWNIONE DO OTRZYMANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
SPOSOBY WYKAZANIA UPRAWNIENIA

zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PRZYSŁUGUJE OSOBIE FIZYCZNEJ:
1.    której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

2.    która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny,
3.    która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn zm.).
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
4.    która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205 poz. 1203);
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa.
5.    która nie ukończyła 26 lat;
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
6.    która ukończyła 65 lat;
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.
7.    która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
Osoba uprawniona wykazuje prawo do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.
Oświadczenia, o których mowa powyżej osoba uprawniona składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wymagane oświadczenia dostępne są pod adresem:
http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2480 />

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=2465&lang

Metadane

Data publikacji : 15.02.2016
Data modyfikacji : 15.02.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry