Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/945,Zakaz-uprawy-maku-i-konopi-na-terenie-gm-Poswietne.html
20.07.2024, 08:55

Zakaz uprawy maku i konopi na terenie gm. Poświętne

Poświętne, dnia 11.04.2008r.

 

Rolnicy i mieszkańcy Gminy Poświętne

 

         Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Wojewoda Mazowiecki wydał Rozporządzenie Nr 24 z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 r.

            Zgodnie z tym rozporządzeniem w br. uprawa maku niskomorfinowego ustalona została na powierzchni 9 ha w dwóch gminach powiatów: płockiego (gmina Drobin – 2 ha) i gostynińskiego (gmina Sanniki – 7 ha) oraz konopi włóknistych na powierzchni 0,2 ha w mieście Płońsk – 0,1 ha i w mieście Radom – 0,1 ha.

         W związku z powyższym informuję, że 

       na   terenie  Gminy  Poświętne   obowiązuje  c a ł k o w i t y   z a k a z   u p r a w y   m a k u   i   k o n o p i .

             Ponadto informuję, że zgodnie z art. 51 w/w ustawy w ramach wykonywania nadzoru osoby upoważnione do kontroli są uprawnione do wejścia na grunty, na których są prowadzone uprawy maku i konopi, do kontroli dokumentów, do żądania wyjaśnień i oświadczeń od prowadzącego w/w uprawy. W razie stwierdzenia uprawy maku lub konopi Wójt wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, lub przekopanie na koszt prowadzącego uprawę. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

                     Kto wbrew przepisom ustawy, uprawia mak z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie z wyjątkiem konopi włóknistych – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

            Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 14.04.2008
Data modyfikacji : 14.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony