Urząd Gminy Poświętne

Zawiadomienie

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

 

Poświętne, dnia 08.01.2008r

R.Oś-7624/2/07

 

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

 

zawiadamiam,

że w dniu 08.01.2008r. Wójt Gminy Poświętne wydał Decyzję Nr 1/08 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 25313 wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew. 237 obręb Poświętne, ul. Jana Pawła II 1, w związku z wejściem w życie z dniem 31.08.2007r rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.08.2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 158. poz. 1105)

W związku z powyższym informuję, iż:

  • zgodnie z art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania,
  • liczba stron przedmiotowego postępowania przekroczyła 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska stosuje się przepis art. 49 kpa tj. powiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania,
  • strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w pok. Nr 1 Urzędu Gminy Poświętne w godzinach pracy urzędu tj. wt. 7.30 – 17.30, pozostałe dni 7.30 – 15.00.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                              /-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 17.01.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
BeataGórecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry