Urząd Gminy Poświętne

Zawiadomienie o wystąpieniu do organów uzgadniających dla budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Poświętne, dnia 05.11.2007r

R.Oś-7624/2/07

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 29.10.2007r. w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.08.2007r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko     ( Dz. U. Nr 158. poz. 1105) zgodnie z art. 48, ust. 2 pkt 1 i 1a, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) na podstawie § 3 ust 1 pkt 8 lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w związku z wnioskiem Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 25313 na działce o nr ew. 237 obręb Poświętne przy ul. Jana Pawła II 1, Wójt Gminy Poświętne wystąpił do organów uzgadniających tj. Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuję, iż:

  • zgodnie z art. 10 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym  stadium postępowania,
  • Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu
  • rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.
  • liczba stron przedmiotowego postępowania przekroczyła 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska stosuje się przepis art. 49 kpa tj. powiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach następuje przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania,
  • strony mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w pok. Nr 1 Urzędu  Gminy Poświętne w godzinach pracy urzędu tj. wt. 7.30 – 17.30, pozostałe dni 7.30 – 15.00.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                       Wójt

                                                                                                              /-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 05.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry