Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie o wydaniu dec. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

Poświętne, dn. 4.11.2009r.

BiD.7331/68/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U.  Nr  80  poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. z dnia 29.09.2009r. została wydana w dniu 4.11.2009r. decyzja nr 53/2009 ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie: linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (AsXSn 4x70mm²) we wsi Zabraniec, gm. Poświętne.

         Inwestycja zostanie zlokalizowana na nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2 droga gminna (ul. Ks. Wł. Skonieckiego), zgodnie z załączoną do wniosku mapą geodezyjną sporządzoną w skali 1:1000 do celów projektowych. Celem inwestycji jest dostarczenie energii elektrycznej do działek numer ewidencyjny 897/2, 897/4, 897/6.

         W siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem w godzinach jego otwarcia można zapoznać się z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 k.p.a.). Po upływie tego terminu można składać odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, za moim  pośrednictwem  w  terminie 14  dni.

         Odwołania należy składać w Urzędzie Gminy Poświętne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Bartnik
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry