Urząd Gminy Poświętne

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Poświętne.

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Poświętne

 

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Poświętne  Uchwały Nr XV/73/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Poświętne, ul. Krótka 1 w terminie do dnia 22 listopada 2009 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.      

Jednocześnie informuję, że zgodnie  z art. 39 ust.1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się, że z dniem 22 października 2009 r. Gmina Poświętne wszczęła postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.

 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i  4 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. zainteresowani w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2009 r. mogą wnosić wnioski do opracowywanego ww. dokumentu.

Zgodnie z art. 40 wnioski w formie pisemnej należy składać w sekretariacie urzędu gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05 – 326 Poświętne lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: ugposwietne@onet.pl.

   

  Wójt  

/-/Jan Cymerman

 

 

dn. 22 października 2009 r.

 

Metadane

Data publikacji : 22.10.2009
Data modyfikacji : 22.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Bartnik
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony

do góry