Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie inwestycji celu publicznego dla inwestycji:budowa linii elektroenergetycznej we wsi Zabraniec

Poświętne, dn. 5.10.2009r.

BiD.7331/68/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Zgodnie z art. 53  ust. 1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U.  Nr  80  poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o. z dnia 29.09.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia (AsXSn 4x70mm²) we wsi Zabraniec, gm. Poświętne.

         Inwestycja zostanie zlokalizowana na nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2 droga gminna (ul. Ks. Wł. Skonieckiego), zgodnie z załączoną do wniosku mapą geodezyjną sporządzoną w skali 1:1000 do celów projektowych. Celem inwestycji jest dostarczenie energii elektrycznej do działek numer ewidencyjny 897/2, 897/4, 897/6.

         W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznawać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Poświętne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.10.2009
Data modyfikacji : 05.10.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Bartnik
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry