Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Poświętne, dn. 3.07.2009r.
BiD.7331/28/09
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Biuro Obsługi Inwestycji „OMEGA”  z dnia 4.05.2009r. została wydana w dniu 3.07.2009r. decyzja   nr 30/2009 ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: linii napowietrznej 230/400V (AsXSn 4x70) we wsi Choiny, gm. Poświętne.
         Inwestycja zostanie zlokalizowana na nieruchomościach składających się z działek o numerach ewidencyjnych 98, 552/2, 552/3 oraz 552/4, zgodnie z załączoną do wniosku mapą geodezyjną sporządzoną w skali 1:1000 do celów projektowych.
         W siedzibie Urzędu Gminy w Poświętnem w godzinach jego otwarcia można zapoznać się z treścią decyzji, której doręczenie ze skutkiem prawnym uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.). Po upływie tego terminu można składać odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni.
         Odwołania należy składać w Urzędzie Gminy Poświętne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 06.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry