Tablica ogłoszeń

Data publikacji 31.10.2017

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Poświętne w sprawie wyborów uzupełniających ławników sądowych na lata 2016 – 2019

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że na wniosek Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie działając zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Poświętne dokona wyborów dodatkowej ilości ławników w liczbie 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30 listopada 2017 roku.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 09 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 121, poz. 693).

Zgłaszanie kandydatów przez mieszkańców gminy

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na w/w liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

W/w dokumenty  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 1. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Odpis lub zaświadczenie  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji.

Wzór karty zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników, składać w Biurze Rady Gminy Poświętne
 ( ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne) pok. nr 7 w terminie do 30 listopada 2017 r.
w godzinach pracy Urzędu.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w niniejszej informacji, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Przewodniczący  Rady

/-/ Bogdan Świadek  

Załączniki

Data publikacji 31.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Monika Kaim

Osoba publikująca: Łukasz Ryszawa


Statystyka strony: 167 wizyt