Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/tablica-ogloszen/1169,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji.html
20.07.2024, 08:25

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Poświętne, dn. 27.10.2008r.
BiD.7331/97/08
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i                      zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek ZEW-T Dystrybucja Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki z dnia 5.09.2008r. została wydana w dniu 27.10.2008r. decyzja nr 70/2008 ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: energetycznej linii kablowej wraz ze stanowiskiem słupowym ul. Zachodnia we wsi Poświętne, gm. Poświętne.
         Inwestycja zostanie zlokalizowana na nieruchomościach składających się z działek o numerach ewidencyjnych 20, 21, oraz 28/4, zgodnie z załączoną do decyzji mapą geodezyjną sporządzoną w skali 1:1000 obejmującą teren inwestycji.
         W związku z powyższym informuje się, że od w/w decyzji służy stronom postępowania administracyjnego prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
         Odwołania należy składać w Urzędzie Gminy Poświętne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
 
 Wójt
/-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 29.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony