Urząd Gminy Poświętne

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
 
Poświętne, dnia 07.10.2008r.
R.Oś-7624/01-9/2008
  

           
            Wójt Gminy Poświętne działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego   ( Dz. U z 2000 r,   Nr 98, poz. 1071  ze zm.), oraz  art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
                                                           
 
                                                             informuje,
 
że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na   przebudowie drogi gminnej we wsi Trzcinka (Gmina Poświętne) zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 466 obręb Trzcinka, na odcinku od km 0,00 do km 1+350, postanowieniem nr Or. 0156/28/08 z dnia 07.01.2008 r odstąpił od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w inwestycji.
 
            Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego   ( Dz. U z 2000 r,   Nr 98, poz. 1071 z późn.   zm)        organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, w związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z w/w postanowieniem w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, w godzinach: 7.30 -15.00, za wyjątkiem wtorku, dla której godziny urzędowania wyznaczono od 7.30 do 17.30.
            Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, za pośrednictwem Wójta Gminy Poświętne w terminie 7 dni od daty doręczenia.
 
            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
 
 
                                                                                                                        Wójt
                                                                                                             /-/ Jan Cymerman
 

Metadane

Data publikacji : 14.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Beata Górecka

Opcje strony

do góry